Προπτυχιακό, Μεταφορά Θέσης

27-10-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών στα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, από την Τετάρτη 29/10/2014 έως και την Παρασκευή 7/11/2014 καθημερινά κατά τις ώρες 09:00-13:00, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή, καθώς επίσης και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία. Επισημαίνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.