Προπτυχιακό, Λογιστική, Ύλη εξετάσεων

15-01-15 web.xrh 0 comment

Χειμερινό εξάμηνο – Ακαδημαϊκό έτος 2014-15

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ύλη Εξετάσεων

 

Παπάς, Α., “Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική”, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:
1 (και τα Παραρτήματα Α & Β)
2 (και τα Παραρτήματα Α & Β)
3 (και τα Παραρτήματα Α (μόνο το Α2), Β & Γ)
4 (και τα Παραρτήματα Α & Β)
5 (και τα Παραρτήματα Α & Β, εκτός η §5.5)
6 (και τα Παραρτήματα Α, Δ & Ε)
7 (και τα Παραρτήματα Α, Β, Γ & Δ, εκτός η §7.3.1.2)
8 (και τα Παραρτήματα Α (μόνο το Α2), Β & Γ)
9 (και τα Παραρτήματα Α, Β & Γ)
                      10 (και τα Παραρτήματα Α & Γ, εκτός η §10.2 και §10.4)

Όλες οι σημειώσεις και οι ασκήσεις που διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

ή

 

Γκίκας, Δ., “Χρηματοοικονομική Λογιστική: International Financial Reporting Standards, 4η Έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:
1
2
3
4
(μόνο τις § 5.1 – 5.4 και το Παράδειγμα Ι)
(μόνο τις § 7.1, 7.2, 7.7 και 7.8)

 

Όλες οι σημειώσεις και οι ασκήσεις που διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια των   διαλέξεων.