Προπτυχιακό, Μαθηματικά ΙΙ, Ύλη

02-06-15 web.xrh 0 comment

ΥΛΗ Μαθηματικών ΙΙ

Κ4   97-141   (αρχή-πριν από τις πεπερασμένες αλυσίδες Markov)

Κ5   147-184 (αρχή-πριν από Εφαρμογή στα υποδείγματα αγοράς και εθνικού εισοδήματος)

Κ7   270-276 (όλη την 7.4)
        284-287
(7.6 – τέλος)

Κ8   305-307 (8.2 – και παράδειγμα 2)

Κ11 462-465 (αρχή – και 11.2)
        495
(πίνακας 11.2)

Κ12 543-555 (αρχή – και 12.2)
        566
(Η πλαισιωμένη Εσσιανή – πίνακας 12.1)

Κ15 743-750 (αρχή – όλη την 15.1)

        756-768 (ενότητες 15.3 – 15.4)

        769-771 (χωριζόμενες μεταβλητές)