Προπτυχιακό, Ύλη “Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική”

03-06-16 web.xrh 0 comment

3/6/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ»


Ανακοινώνεται ότι η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική» περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές και μελέτες, όπως οι τελευταίες έχουν αναρτηθεί στο site «eclass.unipi» ή/και διανεμηθεί:

  1. Διάλεξη 2 για τη θεωρία της ΑΕ και το πρόβλημα αντιπροσώπευσης. Στο πλαίσιο αυτό σχετική είναι μελέτη της κ. Αθανασίου. Για το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης μπορείτε να αναζητήσετε και άλλες πηγές-άρθρα.
  2. Διάλεξη 5-6 για το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και τον κανόνα του business judgment rule. Στο πλαίσιο αυτό σχετικά είναι τα ακόλουθα: (α) μελέτη του κ. Σωτηρόπουλου και κ. Παπαδημόπουλου, (β) ν. 3016/2002, (γ) Απόφαση 419/2005 (case study), (δ) EU Recommendation 2005/162.
  3. Διάλεξη 10 για τους τομείς που καλύπτει η εταιρική κοινωνική ευθύνη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, σχετικές είναι οι Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2001, 2002, 2011 μόνον ως προς το τμήμα τους που σχετίζεται με την περιγραφή των τομέων δράσης της ΕΚΕ.
  4. Διάλεξη 11 για την σχέση ΕΚΕ και ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σχετική είναι η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  5. Διάλεξη 12-13 για τις Εταιρικά Υπεύθυνες Επενδύσεις (Socially Responsible Investment) και τα προτεινόμενα από την ΕΕ νέα κεφάλαια επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, σχετική είναι η Έκθεση της Eurosif 2012 (στη διάλεξη 12) μόνον ως προς την περιγραφή των διαφόρων στρατηγικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εντάσσονται στην έννοια της Εταιρικά Υπεύθυνης Επένδυσης (SIF), καθώς και τα σχετικά κείμενα (στη διάλεξη 13) αναφορικά με τα νέα κεφάλαια επενδύσεων

Εννοείται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλα συγγράμματα ή/και μελέτες σχετικά με τις παραπάνω θεματικές της ύλης.