Προπτυχιακό, Πιστωτικά Ιδρύματα – Ύλη Τελικού Διαγωνίσματος.

03-02-17 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 Φεβρουαρίου, 2017

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΥΛΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ

 

Site:        https://bankfin.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2990&Itemid=582&lang=el

και στο   eclass.unipi.gr

Εξάμηνο:          ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2016-2017

Διδάσκων:        Γκίκας  Α. Χαρδούβελης

Σύγγραμμα:       Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’

Σημειώσεις:       Θα ανεβαίνουν στο site στη διάρκεια του μαθήματος.

Ασκήσεις:          Υποχρεωτικές, αλλά θα δοθούν μαζί με τις λύσεις τους στο site.

Αναγνώσματα:  Στο site. Τα υποχρεωτικά με αστερίσκο. Ορισμένα θα καλυφθούν στις διαλέξεις, όχι όλα.

Εξετάσεις:         Προεραιτική πρόοδος 1 ώρας, υποχρεωτικό τελικό διαγώνισμα 2 ωρών.

Ο βαθμός υπολογίζεται ως εξής:  ΒΑΘΜΟΣ = Max {A, B}, όπου A  =  100% ειδικό βάρος στο τελικό διαγώνισμα,  B  =  (50% πρόοδος + 50% τελικό διαγώνισμα).  Σε περίπτωση επαναληπτικής εξέτασης (π.χ. Σεπτεμβρίου) δεν προσμετράται ο βαθμός της πρoόδου, δηλαδή δίδεται 100% ειδικό βάρος στο επαναληπτικό διαγώνισμα.

Περιεχόμενα

Υποχρεωτική ύλη με αστερίσκο (*)

 

 1. 1. Χρηματοοικονομικό Σύστημα, Κρίση και Τράπεζες στην Ελλάδα

 

 • Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στο διεθνές περιβάλλον
 • Ελληνικές τράπεζες:  Κρίση και αγορές, δάνεια και καταθέσεις
 • Το PSI και οι τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις
 • Ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα και πολιτικές για το μέλλον

 

* ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: «GH_UNDERGRAD_FALL_2016_SET_1_FINANCIAL SYSTEM-GREEK_BANKS»

 

 

*Τράπεζα της Ελλάδος, 2016, «Τραπεζικός τομέας, κίνδυνοι και ανθεκτικότητα»,  κεφ. ΙΙΙ, Επισκόπηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, σελ. 17-44, Ιούλιος.

 

*Τράπεζα της Ελλάδος, 2016,  «Λοιποί τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος», κεφ. IV, Επισκόπηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, σελ. 45-51, Ιούλιος.

 

* Χαλιάσσος, Μ., Χαρδούβελης, Γκ., Τσούτσουρα, Μ. και Δ. Βαγιανός,  2017, “Financial Development and the Credit Cycle in Greece,”  Κεφάλαιο σε τόμο για την ελληνική κρίση του MIT Press, σε ελληνική μετάφραση.

 

2. Κίνδυνος Επιτοκίου

)

 • Εισαγωγή στον Κίνδυνο Επιτοκίου
 • Σταθμισμένη Διάρκεια (Duration)
 • Duration Gap
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (κυρτότητα και άλλες προκλήσεις, η τιμολόγηση των Brady Bonds)

 

* ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: «GH_UNDERGRAD_FALL_2016_SET_2A_INTEREST-RISK»

 

* Ασκήσεις:    2α.3,  2α.4,  2α.5, 2α.6,  2α.7,  2α.8,  2α.10, 2α.11,  2α.18,  2α.21,  2α.24,  2α.25, 2α.26,  2α.27,  2α.28,  2α.30,  2α.32,  2α.33,  2α.34,  2α.35

)

 • Περιγραφή παραγώγων αξιογράφων
 • Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures)
 • Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Ανταλλαγής (Swaps)
 • Τιτλοποιήσεις (Securitization)

 

* ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  «GH_UNDERGRAD_FALL_2016_SET_2B_HEDGING-with-DERIVATIVES»

* Ζαγορήσιος Ν. & Ασημέλης Ι., «Τιτλοποιήσεις και καλυμμένες ομολογίες ως εργαλεία ρευστότητας» σελ. 247-271, στο Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιμέλεια: Γκ. Χαρδούβελης & Χ. Γκόρτσος, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιούνιος 2011

 

* Ασκήσεις:     2βΑ.4, 2βΑ.6, 2βΑ.9, 2βΑ.12, 2βΑ.16, 2βΑ.19, 2βΑ.20, 2βΑ.21, 2βΑ.22, 2βΑ.23, 2βΑ.25,

2βΒ.4, 2βΒ.6, 2βΒ.7, 2βΒ.8,

2βΓ.11, 2βΓ.12, 2βΓ.13, 2βΓ.18, 2βΓ.19, 2βΓ.31, 2βΓ.41

 

3. Πιστωτικός Κίνδυνος

 

 • Ποιότητα & Χαρακτηριστικά δανείων, Απόδοση
 • Υποδείγματα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου
 • Αντιστάθμιση Πιστωτικού Κινδύνου

 

* ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  «GH_UNDERGRAD_FALL_2016_SET_3_CREDIT RISK»

 

* Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης,  κεφ. 9 (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6),  κεφ. 10 (10.1,10.3),

κεφ. 13 (13.1, 13.2, 13.4, 13.6, 13.8),   κεφ. 14 (14.8, 14.9)

 

* Τράπεζα της Ελλάδος, 2014, «Δάνεια σε καθυστέρηση: προσδιοριστικοί παράγοντες και προτάσεις πολιτικής» στην Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014, σελ. 169-171.

 

*Ασκήσεις:             3α.20, 3α.23, 3α.25, 3α.26, 3α.27, 3α.34, 3α.35, 3α.38, 3β.38, 3β.40,

3γ.9, 3γ.12, 3γ.15, 3γ.16, 3γ.20, 3γ.21, 3γ.22

 

4.   Συναλλαγματικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Χώρας

 • Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου με αλλαγή στον ισολογισμό και με προθεσμιακές πράξεις
 • Μορφές κινδύνου χώρας ή επικράτειας, πρόσφατη ιστορική αναδρομή
 • Οφέλη και κόστη ρύθμισης δανείου
 • Εκτίμηση κινδύνου χώρας και αντιμετώπιση κινδύνου με ανταλλαγή χρέους με κεφάλαιο, ή με πολυετή συμφωνία αναδιάρθρωσης των οφειλών

* ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  «GH_UNDERGRAD_FALL_2016_SET_4_FX&COUNTRY_RISK»

 

*Ασκήσεις: 4a.8, 4a.10, 4a.21, 4a.22, 4a.30, 4b.7, 4b.17, 4b.18, 4b.22, 4b.23, 4b.24, 4b.25

4c.32, 4c.33, 4c.35, 4c.36, 4d.14(a-l), 4d.17, 4d.18

 

5. Κίνδυνος Αγοράς

 • Χρησιμότητα Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς, Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο
 • Μέτρηση Κινδύνου Αγοράς (VAR, μέθοδοι Προσομοιώσεων, Credit Metrics & Expected Shortfall)
 • Κίνδυνος Αγοράς και τραπεζική εποπτεία

* ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  «GH_UNDERGRAD_FALL_2016_SET_5_MARKET RISK»

* Ασκήσεις:    5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.20, 5.25, 5.26

6.   Κεφαλαιακή Επάρκεια

 • Stress tests σε Η.Π.Α. & Ευρωζώνη – Νέες μεθοδολογίες εποπτείας
  • Βασιλεία – Ι   (1992) – Δείκτης Φερεγγυότητας
  • Αναθεωρημένη Συμφωνία Βασιλείας – Ι (1996) και κίνδυνος Αγοράς, Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
  • Βασιλεία – ΙΙ (2007)
  • Βασιλεία – ΙΙΙ  (2013) και δραστική αυστηροποίηση της εποπτείας

* ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  «GH_UNDERGRAD_FALL_2016_SET_6_CAPITAL-ADEQUACY»

 

* European Central Bank, 2014, Περίληψη, Συγκεντρωτική Έκθεση σχετικά με την Αξιολόγηση, σελ.  3-14, Οκτώβριος.

 

* Ασκήσεις:   6.5, 6.16, 6.18, 6.21, 6.23, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.32

 


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ