Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Διευκρίνιση για την ύλη των εξετάσεων

06-02-17 web.xrh 0 comment

6/2/2017

Ακαδημαϊκό έτος 2016-17

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ύλη Εξετάσεων

Μπάλλας, Α. και Χέβας, Δ., “Χρηματοοικονομική Λογιστική”, 4η Έκδοση, Εκδόσεις              Ε. Μπένου, Αθήνα, 2016.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

2 (μόνο τις § 2.6 & 2.7)

4

10

11 (εκτός των § 11.6 & 11.8.2)

12 (εκτός της § 12.5.1)

13

14 (εκτός της § 14.6)

17

18 (εκτός οι μέθοδοι του κόστους και της καθαρής θέσης)

19

20 (εκτός των § 20.3, 20.6 & 20.7)

26 (μόνο τις § 26.1 – 26.3)

27 (μόνο τις § 27.1 – 27.4)

 

Όλες οι σημειώσεις και οι ασκήσεις που διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.