Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου

14-03-17 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καράλας Γιώργος

Μάθημα: Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου


Τα Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου έχουν ως στόχο την τεχνική εμβαθύνση αλλά και επέκταση της ύλης που αφορά την μέτρηση και διαχείριση μίας σειράς σημαντικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και το χρηματοοικονομικό σύστημα (όπως του Κινδύνου Αγοράς, του Πιστωτικού Κινδύνου, του Κινδύνου Ρευστότητας και του Συστημικού Κινδύνου).

Το μάθημα σε μεγάλο βαθμό θα είναι εργαστηριακό, ούτως ώστε οι φοιτητές να εφαρμόζουν σε υπολογιστικά προγράμματα (Excel, Gretl, R) τις διδαχθείσες μεθόδους, είτε με δεδομένα προσομοίωσης, είτε με πραγματικά δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων του εργαστηρίου (Bloomberg, Datastream).

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του 4ου έτους, οι οποίοι έχουν διδαχθεί τα μαθήματα «Πιστωτικά Ιδρύματα» και «Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου».