ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

19-03-17 web.xrh 0 comment

17/3/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

**********************************************************************************

Άρθρο 1 – Γενικά Στοιχεία

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής χορηγεί υποτροφίες και βραβεία, κάθε ακαδημαϊκό έτος, με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων  προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του θεσμού, το Τμήμα ενέκρινε τον παρόντα κανονισμό υποτροφιών και βραβείων.

Οι υποτροφίες του Τμήματος βασίζονται αποκλειστικά σε ακαδημαϊκά κριτήρια και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α)Υποτροφίες Αριστείας για εισαγωγή σε ΠΜΣ του Τμήματος, και

Β) Υποτροφίες Αριστείας βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης

Τα βραβεία που απονέμει το Τμήμα είναι τα εξής:

Α) Βραβείο Χρηματοοικονομικής, και

Β) Βραβείο Τραπεζικής

Άρθρο 2 – Σκοπός

Οι βασικοί σκοποί των υποτροφιών και βραβείων του Τμήματος είναι:

 • Η επιβράβευση των αρίστων φοιτητών
 • Η προσέλκυση φοιτητών ικανών να προετοιμαστούν σε ικανά στελέχη που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Η αναβάθμιση των σπουδών

Άρθρο 3 – Όργανα και Τροποποιήσεις

Αρμόδιο όργανο είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου.

Α) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 4 – Γενικά

Η Υποτροφία Αριστείας δίνεται με τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Η υποτροφία δύναται να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι θα συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου τουλάχιστον οκτώ (8) και θα έχουν εξεταστεί σε αυτά επιτυχώς κατά την πρώτη τους εξέταση.

Ομοίως, η απαλλαγή διδάκτρων δύναται να συνεχιστεί και στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι θα συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου τουλάχιστον οκτώ (8) και εφόσον τα μαθήματα έχουν εξεταστεί επιτυχώς μόνο κατά την πρώτη τους εξέταση.

Άρθρο 5 – Συμμετέχοντες

Οι Υποτροφίες Αριστείας απευθύνονται σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές των κάτωθι μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος:

1) Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc. in Banking and Finance), με κατευθύνσεις:

–          Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική

–          Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

2) Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (M.Sc. in Banking and Finance Law)

Άρθρο 6 – Προϋποθέσεις και Κριτήρια

Προϋποθέσεις:

Οι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές στους οποίους δύναται να χορηγηθεί Υποτροφία Αριστείας θα πρέπει:

 • να έχουν βαθμό πτυχίου “Άριστα” (8,5 και άνω) από ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ή/και
 • να είναι στο κορυφαίο 10% της αποφοιτούσας τάξης τους

Κριτήρια:

 • Αποδίδονται έως τρεις (3) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό Τμήμα προέλευσης, κατ’ έτος, ανά ΠΜΣ και κατεύθυνση. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι των τριών (3) υποψηφίων για υποτροφία ανά Τμήμα προέλευσης, θα αποδοθεί Υποτροφία Αριστείας στους τρεις (3) πρώτους, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ.
 • Το ανώτατο όριο υποτροφιών, ορίζεται σε ποσοστό ίσο με το 10% των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε ΠΜΣ και κατεύθυνση.

Β) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΉΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Άρθρο 7 – Συμμετέχοντες

Οι Υποτροφίες Επίδοσης απευθύνονται σε:

 • νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές (για την απόκτηση πρώτου πτυχίου)
 • προπτυχιακούς φοιτητές όλων των ετών κανονικής φοίτησης (για την απόκτηση πρώτου πτυχίου), και
 • μεταπτυχιακούς φοιτητές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που λαμβάνουν Υποτροφία Αριστείας κατά την εισαγωγή τους σε ΠΜΣ του Τμήματος, δεν δύναται να λάβουν και Υποτροφία Επίδοσης στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 8 – Προϋποθέσεις και Κριτήρια

Για τη χορήγηση των Υποτροφιών Επίδοσης λαμβάνεται υπόψη:

 • Για τους νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές, η σειρά εισαγωγής τους στο Τμήμα
 • Για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των ετών κανονικής φοίτησης:
  • η ακαδημαϊκή επίδοση τους κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (εξεταστικές Φεβρουαρίου και Ιουνίου). Βαθμολογικά θα πρέπει να έχουν μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο του επτά και μισό (7,5)
  • το μάθημα των Αγγλικών θα πρέπει να έχει προβιβάσιμο βαθμό κατά τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου, όμως δεν προσμετράται στον μέσο όρο των μαθημάτων για τη λήψη υποτροφίας
  • Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των ετών κανονικής φοίτησης:
   • η ακαδημαϊκή επίδοσή τους κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Βαθμολογικά, θα πρέπει να έχουν μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο του οκτώ (8) και τα μαθήματα να έχουν εξεταστεί επιτυχώς μόνο κατά την πρώτη εξέταση τους.

Εφόσον κάποιος φοιτητής πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, δύναται να λάβει υποτροφία. Ο αριθμός των υποτροφιών κατ’ έτος καθορίζεται από το ύψος των χορηγιών που συγκεντρώνει το Τμήμα από Τραπεζικά Ιδρύματα, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, κ.ά..

Οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών επίδοσης που εγκρίνει η Συνέλευση αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο διαδίκτυο. Η Γραμματεία του Τμήματος μετά την ανάρτηση των υποτρόφων ενημερώνει τους δικαιούχους, μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεών τους, για το ποσό της υποτροφίας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Γ) ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα βραβεία που χορηγεί το Τμήμα, καθώς και τα μαθήματα των οποίων η βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη, είναι τα εξής:


Βραβείο Χρηματοοικονομικής

 1. Χρηματοοικονομική Διοικητική
 2. Χρηματοοικονομική Θεωρία
 3. Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
 4. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 5. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Βραβείο Τραπεζικής

 1. Επενδυτική Τραπεζική
 2. Πιστωτικά Ιδρύματα
 3. Χρήμα Τράπεζες
 4. Τραπεζική


Άρθρο 9 – Συμμετέχοντες

Τα βραβεία απευθύνονται σε τεταρτοετείς Προπτυχιακούς φοιτητές  (για την απόκτηση πρώτου πτυχίου).

Άρθρο 10 – Προϋποθέσεις και Κριτήρια

Για τη χορήγηση των Βραβείων λαμβάνεται υπόψη:

 • Ο μέσος όρος των μαθημάτων που συνθέτουν το κάθε βραβείο. Βαθμολογικά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του επτά και μισό (7,5)
 • Τα μαθήματα να έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά τις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους που τα έχουν διδαχθεί (Φεβρουάριος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος).

Τα βραβεία αποδίδονται στον πρώτο βαθμολογικά τεταρτοετή φοιτητή που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις.

Άρθρο 11 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.