ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

07-06-17 web.xrh 0 comment

Θέμα: Κατατάξεις Πτυχιούχων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 – Ύλη και Εξεταζόμενα μαθήματα

Γίνεται γνωστό ότι, σύμφωνα με την από 10/05/2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και την Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄3185/16-12-2013), οι κατατάξεις των πτυχιούχων στο Τμήμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα γίνει με εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν από 01/12/2017 έως 20/12/2017 στα κάτωθι 3 μαθήματα:

  1. Μικροοικονομική Ι
  2. Στατιστική Ι
  3. Μαθηματικά Ι

Η κατάταξη για όλες τις κατηγορίες των πτυχιούχων γίνεται στο Α’ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος με απαλλαγή και κατοχύρωση του βαθμού στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα.

Το ποσοστό των κατατάξεων των Πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 01 έως 15 Νοεμβρίου 2017.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Το μάθημα Οικονομική Ι, κατ’ αρχήν εισάγει τους φοιτητές στην αντίληψη του οικονομολόγου για τον κόσμο. Εξετάζει με ποιο τρόπο οι οικονομολόγοι προσεγγίζουν τη μελέτη τους. Διερευνάται ο ρόλος των υποθέσεων στην ανάπτυξη μιας θεωρίας και εισάγει την έννοια του οικονομικού υποδείγματος. Εξηγεί γιατί διενεργείται εμπόριο μεταξύ των ανθρώπων μιας χώρας αλλά και μεταξύ χωρών, χρησιμοποιώντας τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Εισάγονται τα βασικά εργαλεία της ζήτησης και προσφοράς, αναπτύσσεται η έννοια της ισορροπίας της αγοράς και εισάγεται η έννοια της ελαστικότητας. Χρησιμοποιούνται τα εργαλεία της ζήτησης, της προσφοράς και της ελαστικότητας για να εξεταστούν το αποτέλεσμα των κρατικών παρεμβάσεων στη λειτουργία των αγορών εξετάζοντας: τον έλεγχο των ενοικίων, το νόμο για τα κατώτατα ημερομίσθια και μισθούς, και την επιβολή φόρων καθώς και περιπτώσεις αποτυχίας των αγορών (εξωτερικότητες). Επίσης, παρουσιάζεται η Θεωρία Επιλογών Καταναλωτού και αναλύεται η λήψη αποφάσεων των καταναλωτών με τη χρησιμοποίηση εισοδηματικών περιορισμών και των καμπυλών αδιαφορίας και θεμελιώνεται και θεωρητικά η καμπύλη ζήτησης. Στη συνέχεια εξετάζεται η συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Εξετάζεται το κόστος παραγωγής και θεμελιώνονται οι καμπύλες κόστους. Εξετάζεται η συμπεριφορά: i) της τέλειας ανταγωνιστικής επιχείρησης και προσδιορίζεται η καμπύλη προσφοράς, ii) του μονοπωλίου, iii) της ολιγοπωλιακής επιχείρησης και iv) της μονοπωλιακής ανταγωνιστικής επιχείρησης.  Τέλος, εξετάζονται οι αγορές των συντελεστών παραγωγής και θεμελιώνεται η σχέση μεταξύ τιμών των συντελεστών παραγωγής και της οριακής παραγωγικότητας.

Εγχειρίδια:

Ν. Gregory MankiwΑρχές της Οικονομικής, Τόμοι Α & Β, Τυπωθήτω-Δάρδανος, Αθήνα 2001.

Ενδεικτική Θεματολογία

1.       Οι Δέκα Αρχές της Οικονομικής

Mankiw Κεφάλαιο 1

2. Σκεφτόμενοι ως Οικονομολόγοι

Mankiw Κεφάλαιο 2

3.            Αλληλεπίδραση και τα Οφέλη του Εμπορίου

Mankiw Κεφάλαιο 3

4.            Οι Αγοραίες Δυνάμεις της Προσφοράς και Ζήτησης

Mankiw Κεφάλαιο 4

5.            Η Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

Mankiw: Κεφάλαιο 5

6. Προσφορά, Ζήτηση και Οικονομική Πολιτική της

Κυβέρνησης

Mankiw Κεφάλαιο 6

7. Καταναλωτές, Παραγωγοί και η Αποτελεσματικότητα των

Αγορών

Mankiw Κεφάλαιο 7

8. Η Θεωρία των Επιλογών του Καταναλωτή

Mankiw Κεφάλαιο 21

9. Το Κόστος Παραγωγής

Mankiw Κεφάλαιο 13

10. Επιχειρήσεις σε Ανταγωνιστικές Αγορές

Mankiw Κεφάλαιο 14

11. Μονοπώλιο

Mankiw Κεφάλαιο 15

12. Ολιγοπώλιο

Mankiw Κεφάλαιο 16

13. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός

Mankiw Κεφάλαιο 17

14. Οι Αγορές των Συντελεστών Παραγωγής

Mankiw Κεφάλαιο 18

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

Στο μάθημα αναλύονται τα πιο κάτω θέματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Α) Στατιστικός πληθυσμός, Εννοια στατιστικής μεταβλητής. Διακρίσεις στατιστικής μεταβλητής.

Β) Εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων μιας μεταβλητής

Γ) Παράμετροι μονομεταβλητών πληθυσμών.  Παράμετροι κεντρικής τάσης, παράμετροι κεντρικής θέσης, παράμετροι διασποράς, παράμετροι ασυμμετρίας και κύρτωση

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Α) Στοιχεία θεωρίας συνόλων

Β) Τυχαίο Πείραμα,  Χώρος Αποτελεσμάτων,  Ενδεχόμενα, Αλγεβρα ενδεχομένων, Χώρος Ενδεχομένων.

Γ) Πιθανότητα, Αξιωματική θεμελίωση της πιθανότητας, ιδιότητες πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα, ιδιότητες, θεώρημα ολικής πιθανότητας, θεώρημα (κανόνας) του Bayes.

Δ) Χώρος  Πιθανότητας, Χώρος Δοκιμών. Ταυτονομία και Ανεξαρτησία Δοκιμών, Απλός Χώρος Δοκιμών. Στατιστικός Χώρος.

Ε) Μετάβαση απο το  Χώρο Αποτελεσμάτων στούς πραγματικούς αριθμούς. Η έννοια της τυχαίας μεταβλητής.

Ζ) Διακριτές τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις πιθανότητας, αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας.

Η) Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας. Αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Α) Η έννοια του μοντέλου πιθανοτήτων. Παράμετροι του μοντέλου πιθανότητας και οικογένειες κατανομών. Παραδείγματα: Μοντέλο Bernoulli,  Κανονικό Μοντέλο, Εκθετικό Μοντέλο, Ομοιόμορφο Μοντέλο.

B) Ροπές τυχαίων μεταβλητών. Ροπές ως προς το αρχή και ροπές ως προς τον μέσο, ιδιότητες.

Γ) Η έννοια της απο κοινού κατανομής τυχαίων μεταβλητών. Από κοινού συναρτήσεις πιθανότητας, από κοινού συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, απο κοινού αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας, ιδιότητες.

Δ) Ροπές απο κοινού κατανομών. Από κοινού (μικτές) ροπές περί την αρχή και από κοινού ροπές περί τον μέσο. Η έννοια της συνδιακύμανσης και οι ιδιότητες της.

Ε) Περιθώριες κατανομές, περιθώριες συναρτήσεις πιθανότητας, περιθώριες συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, περιθώριες αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας.

Ζ)  Δεσμευμένες κατανομές. Δεσμευμένες συναρτήσεις πιθανότητας, δεσμευμένες συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, δεσμευμένες αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας. Ροπές δεσμευμένων κατανομών, δεσμευμένες ροπές περί την αρχή, δεσμευμένες ροπές περί τον μέσο, συνάρτηση παλινδρόμησης και συνάρτησης σκέδασης.

Η) Ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Κριτήρια ανεξαρτησίας. Ανεξαρτησία έναντι Γραμμικής Ανεξαρτησίας. Συντελεστής συσχέτισης και οι ιδιοτητες του.

Θ) Ανεξαρτησία και ταυτονομία τυχαίων μεταβλητών. Η έννοια του Τυχαίου Δείγματος. Η έννοια του Στατιστικού Μοντέλου.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Η έννοια της συνάρτησης – Γραφική παράσταση συνάρτησης

Συναρτήσεις «1-1», «επί».

Αντιστρέψιμες συναρτήσεις.

Όρια συναρτήσεων και ιδιότητές τους.

Συνέχεια συναρτήσεων – Θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων ορισμένων σε κλειστά και φραγμένα διαστήματα – οι έννοιες του supremum και infimum.

Η έννοια της παραγώγου. Κανόνες παραγώγισης. Κανόνας της αλυσίδας.

Βασικά θεωρήματα (μέσης τιμής – L’Hospital – … )

Η έννοια του ολοκληρώματος. Ορισμένα και αόριστα ολοκληρώματα.

Τα θεμελιώδη θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού.

Κανόνες ολοκλήρωσης.

Η μέθοδος ολοκλήρωσης κατά μέρη.

Η μέθοδος ολοκλήρωσης με αντικατάσταση μεταβλητής.

Ακολουθίες. Σύγκλιση ακολουθιών. Ακολουθίες Cauchy. Κριτήρια σύγκλισης Cauchy.

Σειρές. Σύγκλιση σειρών. Κριτήρια σύγκλισης.

Από τη Γραμματεία