Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

16-10-17 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καραναστάσης Δημήτρης

Μάθημα: Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

Το μάθημα «Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου» εξετάζει σε βάθος τους τρόπους μέτρησης και διαχείρισης του κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εν γένει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει α) μια συνολική εικόνα του τρόπου λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, β) το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο και τα στατιστικά εργαλεία για τη μέτρηση των διαφορετικών τύπων κινδύνου, και γ) μια εμπεριστατωμένη εξέταση των τεχνικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του κινδύνου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι κύριοι τύποι κινδύνου που θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι ο Πιστωτικός Κίνδυνος, ο Κίνδυνος Αγοράς, ο Κίνδυνος Ρευστότητας και ο Συστημικός Κίνδυνος.

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του 4ου έτους, οι οποίοι έχουν διδαχθεί το μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου».