ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

09-11-17 web.xrh 0 comment

8/11/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ : «Εισαγωγή των αθλητών για το ακαδ. έτος 2017-2018»

Καλούνται οι αθλητές οι οποίοι εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους από την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 καθημερινά και ώρα 9:00 – 11:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εγγραφής (το έντυπο δίνεται από το Πανεπιστήμιο)
β) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης
γ) Yπεύθυνη δήλωση ότι ο εισαγόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη
Σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Eλλάδας
δ) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Κατά την εγγραφή τους οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, με το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Από τη Διεύθυνση Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας