Προπτ, Εργαστήριο Τραπεζικής/ ανακοίνωση

22-02-18 web.xrh 0 comment

22/2/2018

Στο attachment είναι οι ΑΜ των 30 φοιτητών που επιλέχθηκαν να εγγραφούν στο μάθημα επιλογής Εργαστήριο Τραπεζικής.

Ως εκ τούτου, οι επιλεγέντες φοιτητές θα πρέπει να προβούν στην ηλεκτρονική δήλωση του μαθήματος.