Προπτ, Ύλη Μαθήματος “Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών”

06-06-18 web.xrh 0 comment

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ (ύλη μαθήματος)

Από : «Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών» (συγγραφέας: Σοφία Δημέλη, έκδοση 2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ενότητα 1.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΛΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ενότητες 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ενότητες 4.1, 4.2, 4.4, 4.5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ενότητες 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 (μόνο τον έλεγχο Phillips-Perron)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ενότητα 10.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ενότητες 11.1-11.10