Προκήρυξη Θέσης Υποψήφιου Διδακτορικού Φοιτητή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική

05-04-19 web.xrh 0 comment

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αν. Καθηγήτρια Σ. Αναγνωστοπούλου (seraina@unipi.gr)

Τομέας: Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)

Θέμα: Η διδακτορική διατριβή θα αφορά σε εμπειρική διερεύνηση θεωρητικά διατυπωμένων υποθέσεων έρευνας με χρήση δεδομένων που θα αντληθούν από αρχειακές πηγές (empirical archival research) και χρήση ποσοτικών (οικονομετρικών) μεθόδων για την εξέταση των ερευνητικών ερωτημάτων. Πιθανά γνωστικά πεδία: ποιότητα ή/και χειραγώγηση κερδών, συντηρητικότητα στη λογιστική απεικόνιση, αποτίμηση της λογιστικής πληροφόρησης από τις κεφαλαιαγορές, θέματα αποτίμησης σχετικά με παροχή πληροφόρησης πάνω στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility – CSR) ή Integrated Reporting.   

Χαρακτηριστικά υποψηφίων: Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων είναι να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο από πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής ή ημεδαπής, κατά προτίμηση στον ευρύτερο χώρο της της Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής ή των Οικονομικών και να μην εργάζονται σε θέση αποκλειστικής απασχόλησης (full-time job) λόγω των υψηλών απαιτήσεων για την εν λόγω διατριβή.