Προπτ, Ανακοίνωση για Εγγραφές Ομογενών

04-10-19 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πειραιάς, 3 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Εγγραφή εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Καλούνται οι υποψήφιοι Έλληνες του εξωτερικού και οι υποψήφιοι ως τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους οι ίδιοι, ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει έλεγχος για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Για τον έλεγχο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι εισαγόμενοι μπορούν να προσέρχονται στις Γραμματείες των Τμημάτων τους από την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και κατά τις ώρες 9.00-11.00.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών για την κατηγορία αυτή με αρ. πρωτ. Φ.152/153732/Α5/03-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΟΒ4653ΠΣ-Σ1Ψ), η οποία είναι αναρτημένη στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματός μας.

Από τη Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας