Πρακτική Άσκηση, έρευνα επαγγελματικής εξέλιξης ετών 2016-2018

24-02-20 eperan 0 comment

Ενημέρωση:

Στα πλαίσια αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης, πραγματοποίησαμε έρευνα στους συμμετέχοντες των ετών 2016, 2017 και 2018. Την έρευνα συμπλήρωσε τουλάχιστων το 50% των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών φοιτητών των προαναφερομένων ετών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το 40% των συμμετεχόντων /συμμετεχουσών στην Πρακτική Άσκηση βρήκε εργασία μέσω της πρακτικής.

Σχετικά διαγράμματα ακολουθούν:

Ερώτηση:

Βρήκατε εργασία μέσω της πρακτικής;