«Εκλογή εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών του Τμήματος»

28-02-20 eperan 0 comment

Πειραιάς 28.2.2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προς τους
Προπτυχιακούς Φοιτητές του
Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Θέμα: «Εκλογή εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, συνίσταται Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών, το οποίο διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

«Άρθρο 20
Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών
Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών, το οποίο συγκροτείται από τη Συνέλευση του Τμήματος, με πρόεδρο τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Αναπληρωτή του, το οποίο αποτελείται κατά 60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος και σύμφωνα με τα παρακάτω. Οι καθηγητές εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι εκπρόσωποι των Φοιτητών εκλέγονται, από το σύνολο των ενεργών φοιτητών του Τμήματος. Το Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών συζητά και διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.»
Σύμφωνα με την από 26.2.2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, το Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ και δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να εκλέξετε δύο (2) εκπροσώπους σας με τους αναπληρωματικούς τους, για το Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών του Τμήματος.

 

Από το Γραφείο Προέδρου

 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ