Πρακτική Άσκηση 2020-21, Επείγουσα ανακοίνωση για τους φοιτητές – προσοχή

12-04-21 eperan 0 comment

Επείγουσα  ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση

12/4/2021

Διά της παρούσας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 36148/Ζ1/31.03.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (δημοσιευθείσας στο ΦΕΚ Β/1331/05.04.2021), η οποία αφορά στο θέμα της πρακτικής άσκησης. Το τμήμα της ως άνω Απόφασης που αφορά στο Τμήμα μας έχει ως εξής:

«Είναι δυνατή η συνέχιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ι) η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας, ιι) το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται, ιιι) εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και επίβλεψη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διεξαγωγής της.

Σε κάθε περίπτωση επαφίεται στα αρμόδια όργανα του οικείου Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του Υπευθύνου για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, να καθορίσει ειδικότερα ζητήματα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.

Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης έχει συμφωνηθεί η καταβολή αμοιβής ή προβλέπεται υποχρεωτικά η καταβολή αμοιβής από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η πρακτική άσκηση διενεργείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η αμοιβή των φοιτητών των Α.Ε.Ι. για τη  διεξαγωγή αυτής πραγματοποιείται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα υλοποίησής της πρακτικής άσκησης.»

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ιδίως στο γεγονός ότι, με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, η πρακτική άσκηση θα διενεργηθεί με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Για οτιδήποτε νεώτερο υπάρξει σε σχέση με την πρακτική άσκηση θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις.