ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

06-05-21 eperan 0 comment

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Νόμος 4735/2020

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 21 – Διαδικασία επιλογής

Για την προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20 λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων: (α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων. Τα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: (αα) διδακτορικός τίτλος σπουδών: τριακόσια πενήντα (350) μόρια, (αβ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ): διακόσια πενήντα (250) μόρια, (αγ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει από την ΕΣΔΔΑ: εκατό (100) μόρια, (αδ) δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής: εκατόν πενήντα (150) μόρια, (αε) άριστη γνώση ξένης γλώσσας: σαράντα πέντε (45) μόρια και (αστ) πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: σαράντα πέντε (45) μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) μόρια.

(β) Μοριοδότηση προσόντων εμπειρίας: Τα προσόντα εμπειρίας μοριοδοτούνται με δύο (2) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής εμπειρίας, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία μοριοδοτείται με δύο και μισό (2,5) έως έξι (6) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής εμπειρίας, αναλόγως της συνάφειας αυτής προς την προς πλήρωση θέση. Για τη μοριοδότηση εμπειρίας μικρότερης του μηνός, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με το ένα τριακοστό (1/30) των μορίων ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα προσόντα εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) μόρια.

(γ) Μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, σύμφωνα με πίνακα που καταρτίζει το Α.Σ.Ε.Π.. Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με οκτακόσια (800) μόρια. Η προσωπικότητα λαμβάνει (300) μόρια και η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης πεντακόσια (500) μόρια.

 

Νόμος 4765/2021

Εκσυγχρονισµός του συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 12: Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας

Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως:

α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.

 

Νόμος 4778/2021

Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 4

Κατάταξη των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια βασικού μισθού

Τα Μισθολογικά Κλιμάκια βασικού μισθού (Μ.Κ.) των υπαλλήλων των κατηγοριών:

α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών αλλοδαπής,

β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής,

γ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), και δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), ορίζονται ως εξής: Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13.

Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη Δ.Ε. κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας.

α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.

 

β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της περ. α΄ πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από την ειδική τριμελή επιτροπή της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματά της ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται ή διορίζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) από την 1η.3.2017 και μετά και οι οποίοι κατείχαν συναφή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο πριν την ημερομηνία της μετάταξης ή του διορισμού τους στην Αρχή, τα οικονομικά αποτελέσματα της αναγνώρισης της συνάφειας ισχύουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή του διορισμού τους.

γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας όπου ανήκουν με εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν με άριστα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περ. α΄ και γ΄, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Πηγή:

https://www.minfin.gr/web/31511/nomoi-pou-aphoroun-te-misthodosia-demosion-ypallelon (όπως ισχύουν τον Μάιο του 2021)

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΕ & ΤΕ ΕΤΗ ΠΕ ΤΕ
ΜΚ1 0-2 1092 1037
ΜΚ2 2-4 1151 1092
ΜΚ3 4-6 1210 1147
ΜΚ4 6-8 1269 1202
ΜΚ5 8-10 1328 1257
ΜΚ6 10-12 1387 1312
ΜΚ7 12-14 1446 1367
ΜΚ8 14-16  1505 1422
ΜΚ9 16-18 1564 1477
ΜΚ10 18-20 1623 1532
ΜΚ11 20-22 1682 1587
ΜΚ12 22-24 1741 1642
ΜΚ13 24-26 1800 1697
ΜΚ14 26-28 1859 1752
ΜΚ15 28-30 1918 1807
ΜΚ16 30-32  1977 1862
ΜΚ17 32-34 2036 1917
ΜΚ18 34-36 2095 1972
ΜΚ19 36-38 2154 2027

 

Μισθολογική αύξηση υπαλλήλου ΠΕ με την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

118€/μήνα