Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επικουρική διδασκαλία μαθημάτων

24-05-21 eperan 0 comment

Στα πλαίσια υλοποίησης του  έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» της Πράξης Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5094971, (υπ’ αριθμ. πρωτ. 1636/23-04-2021 Απόφαση Ένταξης), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,

το Τμήμα καλεί τους φοιτητές/φοιτήτριές του που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα:

  • Μαθηματικά ΙΙ
  • Στατιστική ΙΙ και 
  • Οικονομετρία

να το δηλώσουν άμεσα στο https://forms.gle/5iLyk6XwCK5fxCF4A

 

Από το Γραφείο Προέδρου