Προπτ, επαναληπτικά μαθήματα για το μάθημα Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

01-06-21 eperan 0 comment

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, ότι ο καθηγητής κ. Δημ. Βολιώτης θα πραγματοποιήσει επαναληπτικά μαθήματα για το μάθημα Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
08-06-2021, Τρίτη 10:00 -12:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a312adec8a0e44539a7f03cf75c90acdb%40thread.tacv2/1622530684206?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22680dcb17-ccc5-4ea3-b5ff-0bc62106ebb5%22%7d
15-06-2021, Τρίτη 10:00 -12:00 όπως παραπάνω

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ