👀 Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου

21-01-22 eperan 0 comment

21/1/2022

Σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ: 2293/Ζ1/10-01-2022 και 4714/Ζ1/14-01-2022 έγγραφα
του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του
χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και
λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου
του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με
φυσική παρουσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ.
119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4406).
2. Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή
προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα
edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση
κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Επιπλέον, οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με
έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

 είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9
της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
 είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της
υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
 είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής
μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ
αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη
ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της
εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής
μάσκας.

3. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο
χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον
υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης
τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι
συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς
απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος.

Η αποφυγή δήλωσης νόσησης από κορωνοϊό Covid -19 προκειμένου να
παραστούν οι φοιτητές στην εξέταση, είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

4. Επιπλέον των προαναφερομένων, εφαρμόζονται όλα τα ισχύοντα μέτρα υγιεινής
και καθαριότητας στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων.

Για τους φοιτητές που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα
edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς
TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην
ως άνω πλατφόρμα), διευκρινίζεται ότι:

1. Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση και συμμετοχή στην εξεταστική
διαδικασία του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου
ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:

 είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της
υπ’ αριθμ. ΔΙ αΓΠ.οικ. 746/08.ΟΙ .2022 (Β ’32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
 είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’
αριθμ. Δ] α/Ι Ί Ι.οικ. 746/08.ΟΙ.’20’22 (Β “32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
 είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής
μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ
αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα
έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

2. Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις
εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς
απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο:

α) την παρουσίαση θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή

β) την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης.

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

 

Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου