Παραλαβή Πτυχίων χωρίς τελετή ορκωμοσίας – ανακηρυχθέντες Πτυχιούχοι έως την εξεταστική ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

03-02-22 web.xrh 0 comment

Ενημερώνονται οι ανακηρυχθέντες Πτυχιούχοι έως την εξεταστική ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 οι οποίοι επιθυμούν να παραλάβουν το Πτυχίο τους χωρίς συμμετοχή σε τελετή ορκωμοσίας, να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία (xrhsecr@unipi.gr ) προκειμένου να ενημερωθούν για την διαδικασία.