Προπτ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

25-02-22 eperan 0 comment

25/2/2022

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες:

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις των μαθημάτων επιλογής που προσφέρει το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος κατά το εαρινό εξάμηνο, ως εξής:

Δευτέρα 28/2/2022, ώρα 11:00πμ 

 • Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
 • Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών
 • Θεωρία Παιγνίων

 

Τρίτη 1/3/2022, ώρα 11:00πμ

 • Μικροοικονομική ΙΙ
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διοικητική Λογιστική
 • Στοχαστικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική
 • Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου

 

Τετάρτη 2/3/2022, ώρα 11:00πμ

 • Αποτίμηση Αξιογράφων
 • Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου (Α Μέρος)
 • Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου (B Μέρος)
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

 

Πέμπτη 3/3/2022, ώρα 11:00πμ 

 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
 • Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
 • Φορολογική Λογιστική
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Εργαστήριο Οικονομετρίας
 • Εφαρμοσμένη Διεθνή Μακροχρηματοοικονομική
 • Εργαστήριο Τραπεζικής
 • Οικονομική της Πληροφορίας
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

 

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τους διδάσκοντες μέσω MS Teams. Μπορείτε να ακολουθήσετε το Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aae07d69aab1a466d84ac554f72b6ecfd%40thread.tacv2/1645814883455?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%2237425fe6-f130-4f59-a1b8-bc21b58ab961%22%7d

Είναι κοινό για όλες τις μέρες.

Το μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου “Πρακτική Άσκηση” θα αναλυθεί σε επόμενη συνάντηση, μόνο του.