Προπτ, Ανακοίνωση εγγραφής ατόμων με σοβαρές παθήσεις

21-09-22 eperan 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τηλ. 210 4142000
http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι εισακτέοι στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, με την ειδική κατηγορία ατόμων που  πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, να καταθέσουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους, στη Γραμματεία του Τμήματός τους, καθημερινά και κατά τις ώρες 10:00 έως 12:00 μέχρι και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Ειδικώς για το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, και μόνο για το διάστημα έως και 26/9/2022, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στον 3ο όροφο, γραφείο 328 (Γραφείο Προέδρου).

Εναλλακτικά, οι εισακτέοι δύναται να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή ή ταχυμεταφορά, στη Γραμματεία του Τμήματός τους στην κάτωθι διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραμματεία Τμήματος …………………………………………………
Καραολή & Δημητρίου 80,
18534 Πειραιάς

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην παράγραφο 3 της υπό στοιχεία 112191/ΓΔ1/15-9-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας τα οποία είναι τα εξής:

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην
  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.
 • Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να υποβληθούν:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των δικαιολογητικών αποτελεί η πληρότητά τους.
Για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ιδρυματικός λογαριασμός στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η δημιουργία του ιδρυματικού λογαριασμού θα είναι εφικτή, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφών όπου
και θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου (https://www.unipi.gr/) καθώς και στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος.

Πιστοποιητικό Σπουδών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ταυτοπροσωπίας και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, η χρήση της ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis-portal.unipi.gr θα είναι εφικτή για εκτύπωση πιστοποιητικών σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση.

Σίτιση

Μετά την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού λογαριασμού θα είναι εφικτή η υποβολή αίτησης για δωρεάν σίτιση:
https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html

Βιβλιοθήκη – Μονάδα Προσβασιμότητας

Παρέχεται υπηρεσία στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (παροχή εκπαιδευτικού υλικού κ.α.).

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη: τηλ. 2104142039, libaccessibility@unipi.gr .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δύναται να εκδώσει την υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr (επειδή διαθέτει είτε προσωπικό κωδικό στο taxis.net είτε web banking) θα πρέπει να την συμπληρώσει σύμφωνα με το κείμενο που αναγράφεται στην
επισυναπτόμενη στην ανακοίνωση Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Υπεύθυνη Δήλωση).

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να εκδώσει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr δεδομένου ότι δεν διαθέτει ή δεν μπορεί να αποκτήσει άμεσα προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή web banking, θα πρέπει να προβεί
στην ακόλουθη διαδικασία :

 1. Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Υπεύθυνη Δήλωση) και συμπλήρωσή της με τα απαραίτητα στοιχεία
 2. Προσκόμισή της σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του
  φοιτητή
 3. Τέλος, δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το https://www.gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων του φοιτητή, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία δεν μπορεί να αφορά παρά μόνο τον ίδιο.

 

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Σοβαρές Παθήσεις 2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Αίτηση Κατάθεσης Δικαιολογητικών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Υπεύθυνη Δήλωση