Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Νευροχρηματοοικονομική, βιβλίο του Ομ. Καθηγητή Γ. Διακογιάννη

04-10-22 web.xrh 0 comment

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

και

Νευροχρηματοοικονομική

Ψυχολογία, βιολογία και επενδύσεις

Γιώργος Π. Διακογιάννης

BSc, M.Sc, PhD, MA (συμβουλευτική ψυχολογία), C-RET, C-TT-I, C-TT-II

 

Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη κατανόηση της λήψης επενδυτικών αποφάσεων συνδυάζοντας γνώσεις κυρίως από τη συμπεριφορική και γνωσιακή ψυχολογία με μέρη της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου. Η νευροχρηματοοικονομική είναι ένας επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει κυρίως τη γνωσιακή ψυχολογία, τη νευροεπιστήμη, και μέρη της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την κατανόηση των βιολογικών παραγόντων που οδηγούν την επενδυτική συμπεριφορά.

Tο παρόν βιβλίο είναι το πρώτο βιβλίο, τουλάχιστον στην Ελλάδα,  που περιλαμβάνει μαζί τους τομείς της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και της νευροχρηματοοικονομικής σύμφωνα με τους οποίους η ψυχολογία και η βιολογία ενός ατόμου επηρεάζουν τις επενδυτικές του αποφάσεις. Το βιβλίο περιέχει 12 κεφάλαια, τα πρώτα έξι ασχολούνται με θέματα της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και τα υπόλοιπα ασχολούνται με θέματα της νευροχρηματοοικονομικής. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται  πολλά απλουστευμένα παραδείγματα για την καλύτερη και περιεκτικότερη κατανόηση των θεμάτων της ψυχολογίας και των μηχανισμών του ανθρώπινου εγκεφάλου. Το υλικό που παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο δεν αντικαθιστά τα θέματα της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου αλλά συμπληρώνει τα εργαλεία που προσφέρει η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου.

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές ή αναγνώστες με βασικές γνώσεις της θεωρίας επενδύσεων, σε επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίων, σε χρηματοοικονομικούς αναλυτές, σε εξελιγμένους επενδυτές που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα την επενδυτική τους συμπεριφορά και σε άλλα άτομα που θέλουν να κατανοήσουν τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και της νευροχρηματοοικονομικής. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα αυτόνομο υλικό για προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική ή/και στη νευροχρηματοοικονομικής.