Πρακτική Άσκηση 2023-2024 – Ανακοίνωση

18-12-23 eperan 0 comment

Η. Νέα Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΣΕΒ - ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 18/12/2023

 

Η παρούσα ενημέρωση σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των φοιτητών προκειμένου να συμμετάσχουν στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (στο εξής, «ΠΑ»), η οποία αποτελεί μάθημα επιλογής εαρινου εξαμήνου και χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ.

Παρακαλούνται θερμά οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο μάθημα της ΠΑ να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση, καθώς και όλες τις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στο εξής, προκειμένου να υπάρχει πλήρης και σαφής ενημέρωση για όλες τις πτυχές της διαδικασίας επιλογής και συμμετοχής στην ΠΑ.

Πέραν και επιπλέον της αναλυτικής ενημέρωσης που παρέχεται διά της παρούσας, καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μάθημα της ΠΑ να παραστούν την διά ζώσης ενημέρωση που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη (21.12.2023) στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, στην αίθουσα 201 (12.00-13.00).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ως άνω διά ζώσης ενημέρωση είναι η προσεκτική μελέτη των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Προς διευκόλυνση κατανόησης των επιμέρους ενεργειών που πρέπει να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της ΠΑ, παρατίθεται κατωτέρω πίνακας περιεχομένων των πληροφοριών που παρέχονται διά της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

Ι. Διάρθρωση της διαδικασίας επιλογής-συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση

Στάδιο 1: Ενημέρωση φοιτητών

Στάδιο 2: Πρόσκληση υποβολής και κατάθεση αιτήσεων ΠΑ

Στάδιο 3: Ενημέρωση των φορέων υποδοχής και επιλογή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

Στάδιο 4: Αξιολόγηση και επιλογή φοιτητών

Στάδιο 5: Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων φοιτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΠΑ και εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

Στάδιο 6: Επιλογή φοιτητών από τους φορείς υποδοχής – Πληρωμές

Στάδιο 7: Ολοκλήρωση ΠΑ και συμπλήρωση σχετικών εντύπων

Στάδιο 8: Αξιολόγηση φοιτητών – Βαθμολογία – Απολογισμός

ΙΙ. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

 1. Διακοπή ΠΑ / απόσυρση αίτησης συμμετοχής
 2. Άδειες Φοιτητών/Φοιτητριών κατά την Π.Α.
 3. Ασφάλιση και αμοιβή των φοιτητών/φοιτητριών
 4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των φοιτητών/φοιτητριών
 5. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Φορέων Υποδοχής

ΙΙΙ. Πρακτικός οδηγός σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

Ι. Διάρθρωση της διαδικασίας επιλογής-συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση

Η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής των φοιτητών/φοιτητριών στην ΠΑ διαρθώνεται χρονικά ως εξής:

Στάδιο 1: Ενημέρωση φοιτητών 

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται ενημέρωση των φοιτητών για τη διαδικασία της ΠΑ. Το στάδιο αυτό υλοποιείται διά της παρούσας Ανακοίνωσης και μέσω της διά ζώσης συνάντησης που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη.

Στάδιο 2: Πρόσκληση υποβολής και κατάθεση αιτήσεων ΠΑ

Μετά την ενημέρωση των φοιτητών, το Γραφείο ΠΑ κατόπιν συνεννόησης με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την ΠΑ ανακοινώνει σε εμφανή σημεία στους χώρους του Πανεπιστήμιου και στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα Τμήματος και Πλατφόρμα Π.Α. https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index) την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην ΠΑ, στην οποία αναφέρονται πληροφορίες για την κατάθεση των αιτήσεων και την προθεσμία υποβολής. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής (το αργότερο έως μέσα Ιανουαρίου 2024) δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

Στην ανακοίνωση αναγράφονται μεταξύ άλλων το εξάμηνο, οι διαθέσιμες θέσεις ΠΑ, η διάρκεια και το χρονικό διάστημα που μπορούν να την υλοποιήσουν, η τελική ημερομηνία εκπρόθεσμης αίτησης, αναλυτικά τα κριτήρια με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και επιλογή τους, τα έντυπα που απαιτούνται να επισυνάψουν στην αίτησή τους (βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΕΑ όπως αναλύονται κατωτέρω) και η διαδικασία ενστάσεων.

Λόγω του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ και του σκοπού του προγράμματος πρακτικής άσκησης οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν για Π.Α. θα πρέπει, όταν τους ζητηθεί από το Γραφείο ΠΑ, να υποβάλλουν τα εξής έντυπα:

 • Υπεύθυνη Δήλωση  (Υ.Δ.) ότι δεν θα εργάζονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης και ότι δεν θα έχουν οποιαδήποτε συγγένεια με άτομο που ανήκει στον Φορέα Υποδοχής που θα υλοποιήσουν την Π.Α.. Την ενυπόγραφη δήλωση αυτή την υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο Αρ. Τρ. Λογαριασμού, το IBAN και το όνομα του Δικαιούχου (σε περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η είναι συνδικαιούχος, το όνομα του/της θα πρέπει να αναφέρεται πρώτο)
 • Βεβαίωση Απογραφής ΈΦΚΑ (ως αποδεικτικό για τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ)

Στάδιο 3: Ενημέρωση των φορέων υποδοχής και επιλογή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

Το Γραφείο ΠΑ επικοινωνεί ηλεκτρονικά (αποστολή ενημερωτικών emails) με στελέχη Φορέων Υποδοχής (δηλαδή, των εταιριών που θα απασχολήσουν τους φοιτητές/φοιτήτριες για την πρακτική άσκηση) προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Οι φορείς ενημερώνονται ότι θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να αναρτήσουν την θέση/τις θέσεις ΠΑ για τον φοιτητή/τους φοιτητές που θα απασχολήσουν. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να προτείνουν οι ίδιοι Φορέα Υποδοχής θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΠΑ για να στείλει οδηγίες σε αυτόν εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης. Το Γραφείο ΠΑ, αν κριθεί απαραίτητο, θα επικοινωνήσει με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και για τη δική του έγκριση του προτεινόμενου Φορέα Υποδοχής.

Από τον υφιστάμενο κατάλογο φορέων υποδοχής που μέχρι τώρα συνεργάζονται στο πρόγραμμα, από τους νέους φορείς υποδοχής που δηλώνουν συμμετοχή και από τους φορείς υποδοχής που δηλώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, γίνεται αξιολογική επιλογή με κριτήρια: α) το μέγεθος του φορέα υποδοχής, β) το αντικείμενο δραστηριοτήτων (σχετικό με τις σπουδές των φοιτητών), γ) τη φήμη και εικόνα του, δ) το αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης εργασίας και ε) την ποιότητα συνεργασίας του μέχρι σήμερα. Συντάσσεται νέος ετήσιος κατάλογος των φορέων υποδοχής -αρχείο- με τα στοιχεία τους και καταγράφεται ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων εργασίας.

Ως ήδη επισημάνθηκε, η συμμετοχή των Φορέων Υποδοχής ΠΑ γίνεται μέσω της εγγραφής τους στο Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» το οποίο έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζει την πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών και φοιτητριών των Α.Ε.Ι. της χώρας. Στο σύστημα αυτό, ο φορέας, μετά την εγγραφή του οφείλει να αναρτήσει τις θέσεις που διαθέτει για πρακτική άσκηση. Στη συνέχεια οφείλει να κάνει την εγγραφή του και στο πληροφοριακό σύστημα Π.Α. E PRAKTIKI του Πανεπιστημίου Πειραιώς  https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index

Στάδιο 4: Αξιολόγηση και επιλογή φοιτητών 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην ΠΑ είναι η δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια των εγγραφών του εαρινού εξαμήνου.

Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ θα πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτησή τους το απαραίτητο αποδεικτικό για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΠΑ, καταλαμβάνοντας ανεξαρτήτως σειράς κατάταξης τους το 5% των διαθέσιμων θέσεων του Τμήματος. Σε περίπτωση που το πλήθος φοιτητών που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ είναι μεγαλύτερο του 5%, οι φοιτητές/τριες κατατάσσονται μεταξύ τους και οι πλέον του 5% συμπεριλαμβάνονται στους υπόλοιπους φοιτητές/τριες του Τμήματος.

Η επιλογή των φοιτητών για την ΠΑ γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Μέσος Όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας μαθημάτων με μέγιστο το δέκα (10) ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 60%
 2. Συντελεστής Ολοκλήρωσης Μαθημάτων (Σ.Ο.Μ.) με μέγιστο τη μονάδα (1), που είναι το κλάσμα του αριθμού μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό μαθημάτων (Σ.Α.Μ)
 • έως το προηγούμενο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό έτους – για ΠΑ σε εξάμηνο μικρότερο ή ίσο του 8ου

πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 40%

Το σύνολο των μονάδων βαθμολόγησης, με άριστα το δέκα (10), κάθε υποψήφιου προκύπτει από την παρακάτω σχέση:

Σ = 0,6 x Μ.Ο. + 4 x Σ.O.M.

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των Αιτήσεων (βλ. Στάδιο 2) ενημερώνεται η Γραμματεία του Τμήματος με απευθείας αυτοματοποιημένο email από την Πλατφόρμα ΠΑ που τηρεί το Γραφείο ΠΑ. Πραγματοποιείται από το Γραφείο ΠΑ (μέσω της Πλατφόρμας ΠΑ) ο έλεγχος εγκυρότητας των αιτήσεων (δηλαδή, εάν ο φοιτητής δικαιούται να συμμετάσχει στην ΠΑ), αναγράφεται ο Μ.Ο. και ο Σ.Ο.Μ. και αποστέλλεται στο Γραφείο ΠΑ «κλειστό» αρχείο με τα συγκεκριμένα στοιχεία. Το Γραφείο ΠΑ διαμορφώνει την παραπάνω Σχέση Αξιολόγησης και ορίζεται η τελική κατάταξη των φοιτητών.

Στη συνέχεια αναρτώνται τα Προσωρινά Αποτελέσματα (λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων) με την εκ νέου επισήμανση για το δικαίωμα ένστασης (εντός 3 εργάσιμων ημερών). Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε συνεργασία με το Γραφείο ΠΑ συντάσσει το Πρακτικό Αξιολόγησης. Μετά την παρέλευση των 3 εργάσιμων ημερών και τον έλεγχο των τυχών ενστάσεων, οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος στέλνει την εισήγησή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την έγκριση των ονομάτων των φοιτητών που έχουν τελικώς επιλεγεί. Η έγκριση της Συνέλευσης μεταβιβάζεται στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) και με βάση αυτή την απόφαση το ΚΕΠΠ εγκρίνει τις συμβάσεις της ΠΑ.

Ακολούθως, οι φοιτητές και φοιτήτριες προχωρούν στην αναζήτηση κατάλληλης θέσης πρακτικής άσκησης στο πληροφοριακό σύστημα ΠΑ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Γραφείο ΠΑ.

Στάδιο 5: Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων φοιτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΠΑ και εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ 

Όσοι φοιτητές επιλεγούν για Π.Α. θα πρέπει να:

 • καταχωρήσουν τα προσωπικά στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΠΑ
 • εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ  «ΑΤΛΑΣ»

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Νόμο 23-09-2019/3557, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΠΑ, καταλαμβάνοντας το 5% των προβλεπόμενων θέσεων του Τμήματος, κατ’ αναλογία του προβλεπόμενου ποσοστού 5% για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Άρθρο 35 – Νόμος 3794/2009), υπό την προϋπόθεση ότι επιδεικνύουν αντίστοιχο Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής κατά την υποβολή της αίτησής τους στο Γραφείο ΠΑ, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο υφιστάμενος Κανονισμός του Τμήματος.

Τέλος, στην περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ειδικής κατηγορίας είναι μικρότερος των προβλεπόμενων θέσεων, αυτές μπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας και αντιστρόφως.

Στάδιο 6: Επιλογή φοιτητών από τους φορείς υποδοχής – Πληρωμές

Η δέσμευση και ανάθεση της θέσης ΠΑ ολοκληρώνεται από το Γραφείο ΠΑ, εφόσον ο φοιτητής/φοιτήτρια και ο Φορέας Υποδοχής έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες δικές τους ενέργειες. Το Γραφείο ΠΑ εκτυπώνει τα ιδιωτικά συμφωνητικά σε τέσσερα πρωτότυπα (ΚΕΠΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Φορέας Υποδοχής, Φοιτητής) και εν συνεχεία στέλνει τα συμφωνητικά προς υπογραφή και σφραγίδα από τον πρόεδρο του ΚΕΠΠ, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά αποστέλλονται υπογεγραμμένα στον Φορέα Υποδοχής μέσω των φοιτητών/φοιτητριών για δική τους υπογραφή. Ο Φορέας Υποδοχής είναι υπεύθυνος για την επιστροφή στο Γραφείο ΠΑ των δύο πρωτότυπων και του εντύπου έναρξης ΕΡΓΑΝΗ (Ε3.5).

Στάδιο 7: Ολοκλήρωση ΠΑ και συμπλήρωση σχετικών εντύπων

Με την ολοκλήρωση της ΠΑ, οι Φορείς Υποδοχής καταθέτουν στο Γραφείο ΠΑ τα ακόλουθα πρωτότυπα έντυπα, συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα:

 • Ημερήσιο Παρουσιολόγιο
 • Έντυπο Αξιολόγησης από Φορέα Υποδοχής
 • Έντυπα ΈΡΓΑΝΗ (Ε3.5 Έναρξης-Λήξης)
 • Συμβάσεις (σε περίπτωση που δεν έχουν παραδοθεί εγκαίρως μετά την έναρξη της ΠΑ)

Οι φοιτητές καταθέτουν στο  Γραφείο ΠΑ τα ακόλουθα πρωτότυπα έντυπα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα:

 • Απογραφικό Εισόδου
 • Απογραφικό Εξόδου
 • Έντυπο Αξιολόγησης από Φοιτητή
 • Έκθεση Περιγραφής Έργου

Στάδιο 8: Αξιολόγηση φοιτητών – Βαθμολογία – Απολογισμός

Με βάση την αξιολόγηση από τον Υπευθύνου του Φορέα Υποδοχής και την Απολογιστική Έκθεση του φοιτητή/φοιτήτριας καταχωρείται ο βαθμός στο μάθημα επιλογής της ΠΑ (εντός του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους).

Ακολουθεί η απολογιστική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος των συμμετεχόντων στην ΠΑ.

ΙΙ. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

1. Διακοπή ΠΑ / απόσυρση αίτησης συμμετοχής 

Στην περίπτωση που φοιτητής/φοιτήτρια, μετά την υποβολή αίτησής του/της, με υπαιτιότητά του/της αποσύρει την αίτησή του/της ή διακόψει την ΠΑ, αφενός δεν δικαιούται αποζημίωση, καθώς δεν πληροί το κριτήριο της επιτυχούς ολοκλήρωσης, και, αφετέρου, δεν έχει το δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΠΑ, μέσω ΕΣΠΑ, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

2. Άδειες Φοιτητών/Φοιτητριών κατά την Π.Α. 

Η απουσία φοιτητών/φοιτητριών είναι δυνατή μόνο για λόγους υγείας (απαιτείται προσκόμιση ιατρικής σύστασης περί των ημερών ανάρρωσης) ή για συμμετοχή στην εξεταστική (απαιτείται βεβαίωση από τον αρμόδιο διδάσκοντα). Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής, να λάβουν άδεια 2 (δύο) ημερών κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της ΠΑ, είτε για λόγους ασθενείας, είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση (από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια), τόσο του Φορέα Υποδοχής, όσο και του/της επόπτη/επόπτριας καθηγητή/καθηγήτριας.

Στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας η ΠΑ διακόπτεται με εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και είναι απαραίτητη η άμεση –γραπτή- ενημέρωση του Γραφείου Πρακτικής προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες.

3. Ασφάλιση και αμοιβή των φοιτητών/φοιτητριών

Η  ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών (έναντι ατυχήματος μόνον) καλύπτεται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το ύψος της αμοιβής των φοιτητών/φοιτητριών ορίζεται ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης του προγράμματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτό. Για να πληρωθούν οι ασκούμενοι με όλο το προβλεπόμενο ποσό θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί και τους τρεις μήνες. Σε περίπτωση που φοιτητές απασχοληθούν για περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες δεν θα αμειφθούν επιπλέον. Τέλος αν κάποιος φοιτητής διακόψει νωρίτερα, αποκλείεται από το πρόγραμμα, και παραιτείται οιασδήποτε αμοιβής του και αξίωσης από το πρόγραμμα ΠΑ και το Τμήμα.

4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των φοιτητών/φοιτητριών

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στους φορείς υποδοχής κατά την πρώτη ημέρα που αναγράφεται στη σύμβασή τους.
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες απασχολούνται στους φορείς υποδοχής σύμφωνα με το ωράριο εργασίας του φορέα (μέχρι 8 ώρες ημερησίως σε πενθήμερη βάση).
 • Είναι υποχρέωση των φοιτητές/φοιτήτριες να εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο της ΠΑ, να χρησιμοποιούν υπεύθυνα, με ασφάλεια και προσοχή όλο τον εξοπλισμό που τους διατίθεται κατά τη διεξαγωγή της άσκησης τους, να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο,  να διατηρούν και να παραδίδουν με την ολοκλήρωση της άσκησης το χώρο εργασίας τους στην ίδια κατάσταση με εκείνη που ανέλαβαν κατά την έναρξη της άσκησης. Είναι αυτονόητο και προφανές να είναι κόσμιοι στην εμφάνισή τους και να επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνεργασίας καθώς και να είναι ευγενικοί.
 • Αν οι φοιτητές/τριες δεν είναι ικανοποιημένοι από τον φορέα στον οποίο απασχολούνται  για συγκεκριμένους λόγους (π.χ., υπέρβαση 8ωρης απασχόλησης, απασχόληση σε θέση εργασίας μη σχετιζόμενης καθόλου με το αντικείμενο σπουδών τους, απασχόληση η οποία δεν απαιτεί γνώσεις πανεπιστημιακού επιπέδου (π.χ., χειρωνακτική) πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής, να πάρουν άδεια 2 (δύο) ημερών κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της ΠΑ, είτε για λόγους ασθενείας, είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους.
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Π.Α. Φοιτητών ΑΕΙ  «ΑΤΛΑΣ», να υποβάλουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΠΑ, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την Π.Α.

5. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Φορέων Υποδοχής 

(α) Οι φορείς υποδοχής οφείλουν να:

 • απασχολούν τους φοιτητές/τριες σε θέσεις εργασίας με αντικείμενο εργασίας όσο γίνεται συναφές με το αντικείμενο σπουδών τους
 • τους παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή (τεχνική) εκπαίδευση
 • τους εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας
 • να τους τοποθετούν σε συγκεκριμένο τομέα και υπό την εποπτεία συγκεκριμένου στελέχους, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπαίδευσή τους και η αντικειμενικότερη και αξιόπιστη αξιολόγησή τους
 • τους χορηγούν άδεια για λόγους ασθένειας και συμμετοχής στις εξετάσεις όπως προβλέπεται ανωτέρω
 • τους χορηγούν βεβαίωση για το χρονικό διάστημα ΠΑ

(β) Οι φορείς υποδοχής δικαιούνται να:

 • απασχολούν τους φοιτητές μέχρι 8 ώρες ημερησίως επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το ωράριο εργασιών τους
 • ενημερώνουν το Γραφείο ΠΑ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για τυχόν ανάρμοστες συμπεριφορές των απασχολούμενων φοιτητών/φοιτητριών.

 

 

ΙΙΙ. Πρακτικός οδηγός σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

Προς διευκόλυνσή σας, παρατίθενται κατωτέρω, εν είδει ερωτήσεων-απαντήσεων, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα επιλογής της «Πρακτικής Άσκησης»

 

Πόσο διαρκεί η πρακτική άσκηση;

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 3 μήνες (Ιούλιος-Αύγιουστος-Σεπτέμβριος)

 

Πώς δηλώνω το μάθημα της «Πρακτικής Άσκησης» και πότε γίνονται οι αιτήσεις;

Τα μάθημα της «Πρακτικής Άσκησης» θα πρέπει να δηλωθεί εγκαίρως στο students μαζί με τα μαθήματα επιλογής στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο θα γίνει η πρακτική άσκηση.

 

Πληρώνομαι για την πρακτική άσκηση;

Ναι, υπάρχει αμοιβή, την οποία λαμβάνετε αφού ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση, ανακοινωθούν οι βαθμολογίες και ελεγχθούν τα έγγραφα ολοκλήρωσης της πρακτικής που πρέπει να προσκομίσετε. Συνήθως λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

 

Μπορώ να επιλέξω εγώ εταιρία, ή κάποιος άλλος επιλέγει για εμένα;

 • Η τελική επιλογή της εταιρίας γίνεται αποκλειστικά από τον φοιτητή (εφόσον, φυσικά, έχει επιλεγεί και από το Φορέα Υποδοχής).
 • όλη η διαδικασία εγγραφής στο μάθημα της «Πρακτικής Άσκησης» γίνεται μέσω του συστήματος epraktiki: https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index.
 • Το ουσιαστικό τμήμα της διαδικασίας συμμετοχής στο μάθημα της «Πρακτικής Άσκησης» και της επιλογής Φορέα Υποδοχής- Απασχόλησης πραγματοποιείται μέσω του συστήματος epraktikihttps://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index στο οποίο θα πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε εγγραφή. Για την εγγραφή σας, απαιτείται να αναρτήσετε κάποια έγγραφα και πληροφορίες, εκ των οποίων το πιο βασικό, σε πρώτο στάδιο, είναι το βιογραφικό σας σημείωμα και τα προσωπικά σας στοιχεία. Επίσης, θα πρέπει να έχετε (και να αναρτήσετε στο https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index ) τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ, τον οποίο μπορείτε πολύ εύκολα να αποκτήσετε ηλεκτρονικά ως εξής: (i) Είσοδος στην ιστοσελίδα: https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/bebaiose-apographes  Σύνδεση με κωδικούς taxisnet / Εκτύπωση της βεβαίωσης απογραφής σε pdf. Στη βεβαίωση που εκτυπώνεται υπάρχει το πεδίο «Αριθμός Συστήματος ΕΦΚΑ». Αυτός είναι ο ΑΜΑ ΙΚΑ. Σημειώνεται ότι δεν μπαίνει ο αριθμός ασφάλισης που μπορεί να έχετε από τους γονείς σας.
 • Επιλέγετε μέσω της πύλης https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_indexτις εταιρείες με τις οποίες θέλετε να επικοινωνήσετε και τις θέσεις που σας ενδιαφέρουν για απασχόληση.
 • Συστήνεται να επιλέγετε παραπάνω από μία εταιρίες, προκειμένου, αφενός, να έχετε την ευκαιρία να «γνωρίσετε και να σας γνωρίσουν περισσότερες εταιρίες», αφετέρου δε, να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.
 • Εφόσον γνωρίζετε ότι υπάρχει κάποια εταιρία που θα ήθελε να σας απασχολήσει αλλά δεν έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα, μπορείτε να την ενημερώσετε να εγγραφεί στην πλατφόρμα E-PRAKTIKIκαι στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»
 • Οιαδήποτε απορία τυχόν έχετε για την συμπλήρωση της δήλωσής σας στο σύστημα https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_indexθα επικοινωνείτε, αποκλειστικά και μόνον, με τους αρμόδιους για το εν λόγω σύστημα.
 • Ο φοιτητής μπορεί να επισκεφθεί την διαδικτυακή πύλη https://atlas.grnet.gr/και να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης. Για να εισέλθετε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, χρησιμοποιείστε τους κωδικούς για το ΕΥΔΟΞΟΣ. Οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης ανανεώνονται διαρκώς, οπότε θα πρέπει να επισκέπτεστε σε τακτά διαστήματα την ως διαδικτυακή πύλη. Προσοχή: η πύλη https://atlas.grnet.gr/  έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα·

 

Πώς συντάσσω το βιογραφικό μου σημείωμα;

Για να βοηθηθείτε στη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος θα υπάρξει σχετική παρουσίαση- ενημέρωση από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.

 

Μπορώ να ζητήσω να κάνω πρακτική άσκηση με πολύ περιορισμένους όρους: π.χ., πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα στην Πάτρα;

Ναι, μπορείτε εφόσον ο Φορέας Υποδοχής έχει σχετική θέση στην περιοχή που θέλετε. Σε κάθε περίπτωση, το σχετικό αίτημα θα πρέπει να το υποβάλλετε και να το συζητήσετε με τον Φορέα Υποδοχής που έχετε επιλέξει.

 

Εργάζομαι ήδη κάπου. Μπορώ να κάνω πρακτική;

Όχι, δεν μπορείτε. Ωστόσο, θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε το εν λόγω ερώτημα και στον λογιστή που συμβουλεύεστε – ιδίως εφόσον πρόκειται για «ειδικές περιπτώσεις» (πχ, μερική απασχόληση, απασχόληση ως ελεύθερος επαγγελματίας).

 

Παίρνω επίδομα ανεργίας. Μπορώ να κάνω πρακτική;

Όχι, δεν μπορείτε να παίρνετε επίδομα κατά το διάστημα που κάνετε πρακτική. Ωστόσο, θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε το εν λόγω ερώτημα και στον λογιστή που συμβουλεύεστε

 

Αν οι θέσεις που είναι διαθέσιμες στο σύστημα, δεν είναι αυτές που θα ήθελα να κάνω τη πρακτική μου, μπορώ να μην κάνω πρακτική;

Η εμπειρία του Τμήματος υποδεικνύει ότι οι φοιτητές που συμμετέχουν στο μάθημα της «Πρακτικής Άσκησης» πάντα βρίσκουν απασχόληση που καλύπτει τις επιθυμίες τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που ένας φοιτητής δεν ικανοποιείται από τις διαθέσιμες θέσεις, μπορεί να αποχωρήσει από την πρακτική άσκηση και να επιλέξει κάποια άλλο μάθημα. Συστήνεται εντόνως όπως η σχετική απόφαση ληφθεί το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μπορέσετε να παρακολουθήσετε με ευχέρεια το νέο μάθημα που θα επιλέξετε.

 

Πόσες φορές μπορώ να συμμετέχω στην Πρακτική Άσκηση;

Στην Πρακτική Άσκηση μπορείς να συμμετέχεις μόνο μία (1) φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών σου (στο 4ο έτος)

 

Μπορώ να διακόψω τη συμμετοχή μου στην Πρακτική Άσκηση και να συμμετέχω πάλι την επόμενη χρονιά;

Ο κανόνας είναι ότι στην Πρακτική Άσκηση μπορείτε να συμμετέχετε μόνον μια (1) φορά. Αν διακόψετε τη συμμετοχή σας (για οποιοδήποτε λόγο), παραιτείσθε από οποιαδήποτε αμοιβή.

 

Υπάρχει δυνατότητα να κάνω την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Προς το παρόν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ωστόσο δυνατότητα οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π,χ., Erasmus).

 

Πώς βαθμολογούμαστε στην Πρακτική Άσκηση;

Η βαθμολογία σας ανακοινώνεται από τον αρμόδιο για την «Πρακτική Άσκηση» καθηγητή επί τη βάσει σχετικής αξιολόγησης που αποστέλλει στο Τμήμα ο Φορέας Υποδοχής-Απασχόλησης.

 

Πώς βαθμολογούμε τον Φορέα Υποδοχής-Απασχόλησης;

Οι φοιτητές βαθμολογούν τον Φορέα Υποδοχής-Απασχόλησης μέσω σχετικού εντύπου που τους δίδετε. Παρακαλούμε πολύ να συντάξετε με προσοχή και ειλικρίνεια το εν λόγω έντυπο διότι αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης του μαθήματος της «Πρακτικής Άσκησης» και της συνεργασίας του Τμήματος με τους Φορείς Υποδοχής-Απασχόλησης.

 

Πώς θα ενημερώνομαι για τυχόν νέα που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση;

Για όλες τις ενημερώσεις αναφορικά με την Πρακτική Άσκηση, έχει ήδη δημιουργηθεί σχετικά μάθημα («Πρακτική Άσκηση Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2024») στο eclass. Παρακαλούμε να εγγραφείτε στο σχετικό μάθημα, ώστε να λαμβάνετε άμεσα κάθε νέα ανακοίνωση.

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2023- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ