Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος Οργανωσιακή Συμπεριφορά

26-02-24 eperan 0 comment

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος Οργανωσιακή Συμπεριφορά

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε το σύνδεσμο για τις εξετάσεις του μαθήματος  Οργανωσιακή Συμπεριφορά στο Microsoft Teams.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ2YzYyZmYtZDQxNC00ZWI2LTg2MWItNmE0ZWM0YWZkMDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22bf591696-d250-4692-9e94-dbfab6ae8851%22%7d

 

Για την ταυτοποίησή σας κατά την ώρα της εξέτασης, παρακαλείσθε να έχετε διαθέσιμη την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.

 

Η εξέταση θα γίνει μέσω e-class. Πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξ΄ αποστάσεως εξέτασης έχουν αναρτηθεί στο e-class, στις «Ασκήσεις» του μαθήματος.

 

Για την ώρα και ημέρα εξέτασης συμβουλευτείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων από τη σελίδα του τμήματος.

 

Παρακαλούμε για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης να έχετε προηγουμένως συμβουλευτεί τις «Οδηγίες προς τους φοιτητές και βοηθητικά αρχεία για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων».