Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance») με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»), η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (είτε εναλλακτικά επιπλέον μαθήματα).

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 6.000 € . Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό των 800 € της προεγγραφής που έχει καταβάλει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ.

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance») με ειδίκευση «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» («Finance and Investments»), η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (είτε εναλλακτικά επιπλέον μαθήματα).

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 6.000 € . Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό 800 € της προεγγραφής που έχει καταβάλει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ.


Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» («Master in Banking and Finance Law»), η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Τα δυο εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων.

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 5.000 € και ανέρχονται σε 2.500 € για κάθε εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό 800 € της προεγγραφής που έχει καταβάλει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ.


Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» («Master in Financial Management of Public Organizations and Units»), η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Τα δυο εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων.

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 5.000 € και ανέρχονται σε 2.500 € για κάθε εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό 800 € της προεγγραφής που έχει καταβάλει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ.

 


Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης

Νόμος 4957/2022 – Άρθρο 86

ΦΕΚ 4899.Β-17-09-2022 Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης ΠΜΣ

ΦΕΚ 4659.Β-05-09-2022 Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα

Δυνατότητες Χρηματοδότησης Σπουδών