Διδακτορικό – Μαθήματα Κορμού

Στο πρώτο έτος σπουδών του προγράμματος, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν (επιτρέπονται μέχρι 2 αδικαιολόγητες απουσίες σε κάθε μάθημα) και να περάσουν επιτυχώς τα μαθήματα κορμού (απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας 7,5 στο σύνολο των μαθημάτων). Σκοπός των 8 αυτών μαθημάτων είναι να θέσουν γερές βάσεις σε θεωρητικό, αλλά και εφαρμοσμένο πλαίσιο για έρευνα υψηλού επιπέδου.

Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν διδαχθεί σε υψηλό επίπεδο την ύλη κάποιων εκ των μαθημάτων, μπορούν να αιτηθούν απαλλαγή.

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

Ακολουθούν σύντομες περιγραφές των μαθημάτων:

Α’ Εξάμηνο

Τίτλος: Οικονομική Θεωρία

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Δ. Βολιώτης

Περιγραφή: Ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός: πρώτον να παρουσιαστούν όλα τα αναλυτικά εργαλεία της παιγνιοθεωρίας και της σύγχρονης μικροοικονομικής θεωρίας, και δεύτερον να αναπτυχθούν εκτενώς τα βασικά θέματα της Οικονομικής της Πληροφόρησης και της Θεωρίας Συμβολαίων, δίνοντας έμφαση στις εφαρμογές τους στην Τραπεζική Οικονομική και την Εταιρική Χρηματοδότηση. Αναλυτικότερα, αναπτύσσονται τα εξής θέματα: Στρατηγικά Παίγνια, Δυναμικά Παίγνια, Πληροφόρηση και το Πρόβλημα Εντολέα-Εντολοδόχου, Δυσμενής Επιλογή, Σηματοδότηση, Ηθικός Κίνδυνος, Σχεδιασμός Μηχανισμών και Δημοπρασίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βαθιά γνώση της στρατηγικής συμπεριφοράς στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την ικανότητα να αναπτύξουν τα δικά τους θεωρητικά υποδείγματα.

 

Τίτλος: Ποσοτικές Μέθοδοι

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Μ. Ανθρωπέλος

Περιγραφή: Αυτό το μάθημα σκοπεύει στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών στη μαθηματική θεωρία και στη θεωρία πιθανοτήτων που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εννοιών που εντάσσονται στη Θεωρία Μέτρου (χώροι μέτρου, ολοκλήρωμα Lebesgue), στη Θεωρία Πιθανοτήτων (χώροι πιθανότητας, δεσμευμένες ροπές, σύγκλιση τυχαίων μεταβλητών, Νόμοι μεγάλων αριθμών, κεντρικά οριακά θεωρήματα), στις Στοχαστικές Ανελίξεις (martingales, σύγκλιση στοχαστικών ανελίξεων, συναρτησιακό κεντρικό οριακό θεώρημα, κίνηση Brown) και στο Στοχαστικό Λογισμό (στοχαστικό ολοκλήρωμα, ο τύπος του Ito, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις).

 

Τίτλος: Θεωρία Αποτίμησης Αξιόγραφων

Διδάσκων: Καθηγητής Δ. Μαλλιαρόπουλος

Περιγραφή: Το μάθημα καλύπτει την θεωρία αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων καθώς και τη σύγχρονη εμπειρική βιβλιογραφία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ενός ενιαίου θεωρητικού πλαισίου από το οποίο προκύπτουν τα βασικά υποδείγματα αποτίμησης ως ειδικές περιπτώσεις. Τέλος, εξετάζεται η σχέση μεταξύ των υποδειγμάτων αποτίμησης και των υποδειγμάτων επιλογής στρατηγικών χαρτοφυλακίων. Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει μια βαθύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίον καθορίζονται οι τιμές μετοχών και αξιογράφων στις αγορές.

ΠρόγραμμαΣημειώσεις

 

Τίτλος: Οικονομετρία

Διδάσκων: Δρ. Παναγιώτης Σαμαρτζή (Head of Analysis στην Asset Wise Capital Management)

Περιγραφή: Στην οικονομετρία του διδακτορικού προγράμματος διδάσκεται η θεωρία του Γραμμικού Υποδείγματος (ελάχιστα τετράγωνα, στάσιμα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, γραμμικά υποδείγματα με μοναδιαία ρίζα, συνολοκλήρωση) καθώς και θέματα όπως οι Ορθολογικές Προσδοκίες (Rational Expectations). Η προσέγγιση γίνεται με αυστηρότητα στη μαθηματική θεωρία και στη μεθοδολογία των αποδείξεων, ενώ χρησιμοποιείται κυρίως διανυσματικός συμβολισμός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι φοιτητές να εξοικειώνονται με εργαλεία όπως η άλγεβρα πινάκων και η θεωρία εξισώσεων διαφορών και με την εφαρμογή τους στην οικονομετρία.

 

Β’ Εξάμηνο

Τίτλος: Ανάλυση Χρονοσειρών

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Κουρογένης

Περιγραφή: Οι χρονοσειρές (time series), ως αποτέλεσμα του παντρέματος εννοιών της θεωρίας πιθανοτήτων, των εξισώσεων διαφορών και των ακολουθιών, βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην οικονομετρία. Σκοπός τους είναι η περιγραφή ενός στοχαστικού φαινομένου όπως αυτό εξελίσσεται στο χρόνο. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των βασικών τύπων χρονοσειρών που χρησιμοποιούνται στη Χρηματοοικονομική (Autoregressive, Moving average, ARMA, ARCH, GARCH models) καθώς και των διανυσματικών αντίστοιχων (VAR, VARMA). Επιπλέον γίνεται μια εισαγωγή στα υποδείγματα state-space και στα φίλτρα Kalman.

 

Τίτλος: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Τραπεζική

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βολιώτης  και Επισκέπτες καθηγητές: Παναγιώτης Ασημακόπουλος, Λεωνίδας Μπαρμπόπουλος

Περιγραφή: Το μάθημα αυτό αναλύει σε βάθος τις κύριες παραμέτρους των επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων των επιχειρήσεων. Τα κύρια θέματα που καλύπτει είναι χρηματοδότηση επιχειρήσεων (capital budgeting), το Θεώρημα Modigliani – Miller και οι επεκτάσεις του, κεφαλαιακή δομή υπό συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης, μερισματική πολιτική και επαναγορές μετοχών, συγχωνεύσεις & εξαγορές. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

Τίτλος: Προχωρημένα Θέματα Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ν. Εγγλέζος

Περιγραφή: Σύντομη περίληψη του Στοχαστικού Λογισμού: ολοκλήρωση ως προς συνεxή martingales, τύπος της αλλαγής μεταβλητής του Ito, Θεώρημα του Girsanov, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις, και διαδικασίες διάχυσης. Δυναμικός Στοχαστικός Έλεγχος: εισαγωγή σε προβλήματα ελέγχου πεπερασμένου ορίζοντα, η μέθοδος του δυναμικού προγραμματισμού, η ΜΔΕ των Hamilton-Jacobi-Bellman, το πρόβλημα του Merton, και η δυϊκή προσέγγιση. Στοχαστικά Υποδείγματα Συνεχούς Χρόνου: η έννοια της επενδυτικής στρατηγικής, ευκαιρίες arbitrage, συγκυριακά συμβόλαια, αντιστάθμιση κινδύνου και αποτίμηση, το Θεμελιώδες Θεώρημα (ισοδυναμία μεταξύ της απουσίας arbitrage και της ύπαρξης ισοδύναμων μέτρων martingale), πλήρεις και μη-πλήρεις αγορές, δίκαια τιμή ως προσδοκία κάτω από το ισοδύναμο μέτρο martingale και ως λύση μίας ΜΔΕ, και το παράδειγμα του τύπου των Black-Scholes.

 

Τίτλος: Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής

Διδάσκων: Συνδιδασκαλία Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου και Καθηγητή Χ. Στεφανάδη

Περιγραφή: Το πρώτο μέρος του μαθήματος (κ. Στεφανάδης) καλύπτει αρκετά θέματα στην πολιτική οικονομία της Χρηματοοικονομικής. Ορίζει τους οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς και συζητά τους μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνική ευημερία (social welfare). Εξετάζει επίσης την εμφάνιση θεσμών και πιθανούς λόγους που ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν καλύτερα ιδρύματα από άλλες. Δεδομένου ότι η οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θεσμική ποιότητα μιας χώρας, υπάρχει σημαντική επίδραση από το θεσμικό πλαίσιο και το κράτος δικαίου. Το μάθημα εξετάζει πώς τα ιδρύματα μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα στην κοινωνία. Εισάγει επίσης την έννοια του πολιτισμού και εξετάζει τη σχέση μεταξύ πολιτισμού και οικονομικών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος (κ. Σκιαδόπουλος) στηρίζεται στην εμπειρική τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων. Στόχος του είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές με θέματα όπως η αναμενόμενη χρησιμότητα, η επιλογή χαρτοφυλακίου υπό αβεβαιότητα, η θεωρία τιμολόγησης, οι πλήρεις αγορές και τα άλλα θέματα εμπειρικής τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων. Ανάλογα με τους χρονικούς περιορισμούς, μια διάλεξη μπορεί να αφιερωθεί στο ενημερωτικό περιεχόμενο των τιμών των παραγώγων για την επιλογή μετοχικών χαρτοφυλακίων και τη διαχείριση κινδύνου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε μια σειρά δημοσιευμένες εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.