Μαθησιακά Αποτελέσματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής:

 

💡 Κατανοούν το οικονομικό περιβάλλον και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών οργανισμών

💡 Εξοικειώνονται στη συλλογή, επεξεργασία και συστηματική παράθεση εμπειρικών στοιχείων και επιχειρημάτων με στόχο να συντάσσουν μελέτες σχετικές με τη χρηματοοικονομική και τραπεζική

💡 Εξοικειώνονται στη χρήση Η/Υ και ψηφιακών μέσων για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων και για την πρόσβαση σε σχετικές με το αντικείμενο ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

💡 Κατανοούν την οικονομική λογική της τιμολόγησης χρηματοοικονομικών προϊόντων

💡 Αναλύουν τις ανάγκες και τους κινδύνους των αντισυμβαλλομένων των χρηματοοικονομικών προϊόντων

💡 Ερευνούν, εμβαθύνουν, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και τις αναλυτικές τους ικανότητες και εξοικειώνονται με τα εργαλεία της έρευνας και τις ερευνητικές μεθοδολογίες

💡 Ενημερώνονται για τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα αιχμής της επιστήμης

💡 Γνωρίζουν τους κανόνες επαγγελματισμού και δεοντολογίας, στα πρότυπα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility)

💡 Επιδιώκουν την αριστεία