Μαθήματα Κορμού – Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η οικονομική ανάλυση της δομής/αρχιτεκτονικής, του ανταγωνισμού και του θεσμικού πλαισίου του χρηματοοικονομικού συστήματος, με έμφαση στο ρόλο των τραπεζών.
Εξ ανάγκης, το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ανάμεσά τους, ο ρόλος των πληροφοριών και των κινήτρων, οι στόχοι του θεσμικού πλαισίου και η λεπτή «χρυσή τομή» την οποία πρέπει να βρίσκει μεταξύ της αποτελεσματικότητας και της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Δίνεται έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λει-τουργία των τραπεζών, όπως η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ & ΙΙΙ, στους περιορισμούς τους οποίους θέτει στην λειτουργία των τραπεζών και στις ευκαιρίες (και πειρασμούς) για ‘regulatory arbitrage’.
Η μεγάλη ποικιλία των αναλυομένων θεμάτων, καθώς και η πολυπλοκότητα των σχετικών διλημμάτων για το θεσμικό πλαίσιο δεν αναλύονται επαρκώς σε κάποιο βιβλίο. Γι’ αυτό η μελέτη και οι εξετάσεις θα βασισθούν στις σημειώσεις του διδάσκοντος, ακαδημαϊκά άρθρα, κεφάλαια από επιλεγμένα βιβλία και στις συζητήσεις στην τάξη. Οι τελευταίες θα έχουν συχνά τη μορφή σεμιναρίου όπου η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών θα αξιολογείται. Θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, πολλές μελέτες της Τραπέζης Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και άλλων διεθνών οργανισμών – οι περισσότερες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Τραπεζικό Δίκαιο

Οικονομικά για Νομικούς

O κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η μελέτη των βασικών αρχών της οικονομικής θεωρίας, όπως αυτές εφαρμόζονται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Θεωρία ζήτησης και ελαστικότητα ζήτησης. Θεωρία προσφοράς και ελαστικότητα προσφοράς. Συμπεριφορά καταναλωτή. Εισοδηματικός περιορισμός. Βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κόστος. Ο ρόλος της φορολογίας για την ζήτηση και την προσφορά. Επιβολή της μέγιστης τιμής. Επιβολή του ελάχιστου μισθού. Προγράμματα υποστήριξης τιμών και εισοδήματος. Μορφές οργάνωσης της αγοράς: Πλήρης ανταγωνισμός, μονοπωλιακή επιχείρηση, ολιγοπώλια. Δημόσια αγαθά. Η έννοια της αποτελεσματικότητας των αγορών. Το πρόβλημα του αντιπροσώπου. Μη τέλεια και ασυμμετρική πληροφόρηση. Ηθικός κίνδυνος. Η θεωρία των συμβολαίων και η θεωρία της διαπραγμάτευσης. Ο ρόλος της πληροφόρησης και εξωτερικές επιδράσεις και παρεμβάσεις.

Χρηματοοικονομική Διοικητική

Ο  βασικός  σκοπός  του  μαθήματος  είναι  να  εισάγει  τους  φοιτητές  στις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Διοικητικής που σχετίζονται με τη λειτουργία των αγορών  χρήματος  και  κεφαλαίου,  επικεντρώνοντας  στις  χρηματοοικονομικές αποφάσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση των επενδύσεων.
Η  πρώτη  εισαγωγική  ενότητα  καλύπτει  εν  συντομία  το  περιβάλλον  της  σύγχρονης επιχείρησης  και  του  Χρηματοοικονομικού Διευθυντή υπό το πρίσμα των αγορών Χρήματος & Κεφαλαίου. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με την διαχρονική αξία του χρήματος.  Η  τρίτη  ενότητα  εξετάζει  τα  βασικά  μέτρα  και  τεχνικές  αξιολόγησης επενδύσεων υπό καθεστώς βεβαιότητας.

Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική και θέτει τις βάσεις για την κατανόηση των σύγχρονων θεμάτων της Λογιστικής επιστήμης, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής. Σκοπός του μαθήματος είναι επίσης η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αποτίμηση επιχειρήσεων και τη λήψη ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων μέσα από τη χρήση και κριτική αξιολόγηση των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και όρους της Λογιστικής (έσοδα, έξοδα, ενεργητικό, καθαρή θέση, υποχρεώσεις, ισοζύγια, κλπ.), θα έχουν κατανοήσει τις αρχές λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος για την καταχώρηση οικονομικών γεγονότων, θα έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα κατάρτισης των βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός. Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών), και θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τεχνικές χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της ρευστότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων.