Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις)

19-06-19 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ:

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

 

Διδάσκων:

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Διακογιάννης

 

Ι. Σκοπός

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση ασκήσεων και για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού χαρτοφυλακίου.

 

ΙΙ. Συγγράμματα

 

Βιβλίο

 

 1. J. Elton and M. J. Gruber, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 4th Edition, John Wiley and Sons, Inc., 1991.

 

Diacogiannis G., Financial Management, McGraw-Hill (1994), Κεφάλαια 8-9.

 

Άρθρα

 

Banz, R. W., 1981, The relationship between return and the market value of common stocks, Journal of Financial Economics 9,3-18.

 

Basu, S. (1977) Investment performance of common stocks in relation to their price earnings ratios: A test for market efficiency, Journal of Finance, 32, 663-682.

 

Beemstock, M. and K. Chan, 1988, Economic Factors in the London Stock Market, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 50, 27-39.

Bhandari L. C. 1988, Debt/equity ratio and expected common stock returns: Empirical evidence, Journal of Finance, 43, 507-528.

 

Blume, M.E. and I. Friend, 1973, A new look at the capital asset pricing model, Journal of Finance, 28,  19-33.

 

Chan L. K. C.,  Y. Hamao and J. Lakonishok (1991) Fundamentals and stock returns in Japan, Journal of Finance, 46, 1739-789.

 

Chen, N., R. Roll,  and S. Ross (1986). Economic forces and the stock market, Journal of Business, 59, 383-403.

 

Clare, A.D. and S. H. Thomas (1994), Macroeconomic factors, the APT and the UK stock market, Journal of Business Finance and Accounting, 21, 309-30.

 

Diacogiannis G. (1999) A Three-Dimensional Risk-Return Relationship Based Upon the Inefficiency of a Portfolio: Derivation and Implications, in European Journal of Finance, 5, 225-235.

 

Diacogiannis G., M. Tsiritakis and G. A. Manolas (2003) Macroeconomics Factors and Stock Returns in a Changing Economic Frame Work; The Case of the Athens Stock Exchange, Managerial Finance, 27, 23-41.

 

Diacogiannis G. and P. Makri (2008) Estimating Betas in Thinner Markets: The Case of the Athens Stock Exchange, International Research Journal of Finance and Economics, 13, 108-122.

 

Fama, Eugene F. and K. R. French, 1992, The cross-section of expected stock returns, Journal of Finance, 67, 427-465.

 

Fama, Eugene F. and K. R. French, 1993, Common risk factors in the returns on stocks and bonds,  Journal of Financial Economics, 33,  3-56.

 

Fama, E. F. and K. R. French, 1996, Multifactor explanations of asset pricing anomalies, Journal of Finance, 51, 55-84.

 

Fama, E. F. and MacBeth (1973) Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests,  Journal of Political Economy 81: 607–636.

 

Michailidis G., S. Ysopoglou, D. Papanastasiou and E. Mariola (2006) Testing the CAPM: The case of the emerging Greek stock market, International Research Journal of Finance and Economics, 78-91.

 

Roll, R. (1977), «A critique of the asset pricing theory’s tests», Journal of Financial

Economics, 4(2), 129-176

 

Roll R. and  S.  A. Ross.(1980) «An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory.», Journal of Finance, 35, 1073-1103.

 

Ross, S. A. 1976a, ‘The Arbitrage Theory of Capital Assets”, Journal of Economic Theory, 13, 341-360.

 

 

ΙΙΙ. Διοικητικές Λεπτομέρειες

 

Θα υπάρξουν μια εργασία και ένα τελικό διαγώνισμα. Ο βαθμός στο μάθημα θα είναι ο σταθμικός μέσος της εργασίας και του τελικού διαγωνίσματος όπως φαίνεται πιο κάτω:

Εργασία                      30%

Τελικό Διαγώνισμα                 70%

 

Η εργασία είναι υποχρεωτική και πρέπει να παραδοθεί μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Το τελικό διαγώνισμα θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

ΙV. Μελέτη

 

Η εργασία είναι ομαδική. Ο αριθμός των ατόμων κάθε ομάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα άτομα. Η εργασία αυτή ασχολείται με τη δημιουργία ενός παιχνιδιού χαρτοφυλακίου. Κάθε ομάδα διαθέτει 1,500,000 Ευρώ για επενδύσεις σε αξιόγραφα. Τα αξιόγραφα μπορεί να είναι καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, repos,  και μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών των Αθηνών.

 

Η εργασία αυτή θα αρχίσει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του μαθήματος και θα τελειώσει στο τέλος της τελευταίας εβδομάδας του μαθήματος. Η εργασία περιλαμβάνει δυο στάδια:

 

(α) Τη δημιουργία ενός λογιστικού φύλλου εργασίας με τη βοήθεια του Excel που δείχνει τις συναλλαγές των διαφόρων μετοχών (πχ. αριθμό μετοχών της ΑΒΓ εταιρίας που αγοράστηκε, τιμή κάθε μετοχής, έξοδα συναλλαγής, συνολικά έξοδα, υπόλοιπο ποσό επένδυσης, μέρισμα ανά μετοχή, αριθμό μετοχών ΚΛΜ εταιρίας που πουλήθηκε, έξοδα συναλλαγής, νέο ποσό επένδυσης κ.λ.π.) και άλλων αξιογράφων. Το πρόγραμμα πρέπει να υπολογίζει τις αποδόσεις των μετοχών καθώς επίσης και την απόδοση του δημιουργούμενου χαρτοφυλακίου των μετοχών. Οι τιμές των μετοχών θα λαμβάνονται από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (π.χ. Οικονομική Καθημερινή, Κέρδος κ.τ.λ.). Οι αποδόσεις αυτές πρέπει να υπολογίζονται τουλάχιστον 4  φορές την εβδομάδα, για κάθε εβδομάδα.

 

(β) Τη συγγραφή μιας τελικής έκθεσης που να περιέχει τα πιο κάτω τμήματα:

 • Αναλυτική επεξήγηση των κριτηρίων της επιλογής των αξιογράφων.
 • Αναλυτική επεξήγηση της επιλογής του χαρτοφυλακίου.
 • Πιθανή αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από κάθε συναλλαγή πρέπει να υπάρχει μια καθαρή εικόνα του επενδυτικού αντικειμενικού σκοπού σου (ή σκοπών σου) και της γενικής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για να επιτευχθεί ο καθορισμένος αντικειμενικός σκοπός σου (ή οι καθορισμένοι αντικειμενικοί σκοποί σου). Μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διατύπωση επενδυτικών αντικειμενικών σκοπών είναι: το μήκος του επενδυτικού ορίζοντα, ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου, οι τρέχουσες εισοδηματικές σου απαιτήσεις κ.λ.π. Μεταγενέστερες συναλλαγές μπορούν να γίνονται όταν παρουσιάζεται μια τουλάχιστον από τις πιο κάτω περιπτώσεις: (α) Αλλαγή επενδυτικών αντικειμενικών σκοπών, (β) Αλλαγή των συνθηκών της αγοράς, (γ) Αναγνώριση προηγουμένων ανεπαρκών επενδυτικών αποφάσεων και (δ) Απόκτηση νέων γνώσεων σε ιδέες και τεχνικές που πιστεύεται ότι θα καλυτερεύσουν την ολική αποτελεσματικότητα της επένδυσής σου.

 

VI. Εργαστηριακές ασκήσεις

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση διαφόρων ασκήσεων.

 

VII. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εισαγωγή στην Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Αξιογράφων

 

Ανάλυση Μετοχών Ι

 • Χρηματιστηριακοί δείκτες

Ανάλυση Μετοχών ΙΙ

 • Τρόποι υπολογισμού αποδόσεων μετοχών
 • Δημιουργία βάσεων δεδομένων αποδόσεων μετοχών
 • Χαρακτηριστικά μέσης απόδοσης και κινδύνου μετοχών

 

Ανάλυση Χαρτοφυλακίων

 • Εγχώρια Διαφοροποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Στοιχεία Χαρτοφυλακίων

 

Ομιλητής: Καθηγητής  Christos Ioannidis, Department of Economics, University of Bath, UK. Ανάλυση κινδύνου.

 

Ανάλυση Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων
 • Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια κατά Markowitz
 • Υπολογισμός του Αποδοτικού Συνόλου Χαρτοφυλακίων
 • Προβλήματα Υπολογισμού Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων

 

Υπόδειγμα της Αγοράς

 • Συστηματικός Κίνδυνος
 • Χρήσεις του Υποδείγματος της Αγοράς

 

Πολυπαραγοντικά Υποδείγματα

 • Συστηματικοί Κίνδυνοι
 • Χρήσεις των Υποδειγμάτων

 

Θεωρία της Κεφαλαιαγοράς
 • Το Υπόδειγμα της Κεφαλαιαγοράς
 • Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (ΥΑΚΣ)
 • Χρήσεις του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων

 

Εμειρικές Μελέτες του ΥΑΚΣ
 • Εμπειρικές Μελέτες του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
 • Κριτική του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων

 

Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητα Χαρτοφυλακίου

 • Δείκτες Αποτελεσματικότητας
 • Αξιολόγηση Χρηματιστηριακών Επενδύσεων με Εφαρμογή της Θεωρίας του Χαρτοφυλακίου
 • Κριτική των Δεικτών Αποτελεσματικότητας

 

 

Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων για μη αποδοτικά χαρτοφυλάκια (ΥΑΚΣΙ)

 

 • Αιτιολόγηση του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων για μη αποδοτικά χαρτοφυλάκια
 • Μέτρα κινδύνου για μετοχές και χαρτοφυλάκια
 • Ένα τρισδιάστατο υπόδειγμα παραγωγής αποδόσεων

 

Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας
 • Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας (APM)
 • Χρήσεις Υποδείγματος Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας