Σκιαδόπουλος – Παράγωγα Αξιόγραφα & Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου

11-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Σκιαδόπουλος Γεώργιος

Μάθημα: Παράγωγα Αξιόγραφα & Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου


 

                  Προπτυχιακό 8ου Εξαμήνου

 

 

 

 

Ώρες Διδασκαλίας (Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009)

Τετάρτη: 12:15-14:00 (Αιθ. 104)

Πέμπτη: 14:15-16:00 (Αιθ. 103)

 

Ώρες Γραφείου (Γραφείο 301)

Τετάρτη: 14:00 – 15:00

Εάν επιθυμείτε να συναντηθείτε μαζί μου εκτός από τις συγκεκριμένες ώρες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με e-mail.

 

Αντικείμενο και Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη χρήση και την αποτίμηση παράγωγων προϊόντων (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης). Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν κερδοσκοπικές στρατηγικές, στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, ενώ θα γίνει και αναφορά σε υποδείγματα αποτίμησης.

 

Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με τη μορφή του τελικού δίωρου διαγωνίσματος. Οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων (essay questions).

 

Διάρθρωση του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από επτά Ενότητες:

Ενότητα 1: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ, futures).

 • Προθεσμιακά Συμβόλαια & Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης: Ορολογία.
 • Καθημερινή αποτίμησης και Περιθώριο Ασφάλισης.
 • Αποτίμηση ΣΜΕ.
 • Χρήσεις των ΣΜΕ.

 

Ενότητα 2: Δικαιώματα Προαίρεσης (Options): Εισαγωγή.

 • Βασικές Θέσεις
 • Εσωτερική Αξία & Αξία του Χρόνου.

 

Ενότητα 3: Δικαιώματα Προαίρεσης: Προσδιοριστικοί Παράγοντες & Όρια Arbitrage.

 • Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των Options.
 • Put-Call Parity.

 

Ενότητα 4: Options και Κερδοσκοπικές Στρατηγικές.

 • Bull Spread – Bear Spread.
 • Straddle – Strangle.
 • Butterfly Spread.

 

Ενότητα 5: Διωνυμικό Υπόδειγμα των Cox-Ross-Rubinstein (1979).

 • Θεμελίωση του Υποδείγματος.
 • Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων προαίρεσης.
 • Αποτίμηση Αμερικάνικων Δικαιωμάτων προαίρεσης.

 

Ενότητα 6: Υπόδειγμα των Black & Scholes (1973).

 • Λήμμα του Itô.
 • Γεωμετρική Κίνηση κατά Brown.
 • Θεμελίωση του Υποδείγματος.
 • Σχέση με το Διωνυμικό Υπόδειγμα.
 • Η έννοια της μεταβλητότητας.
 • Η περίπτωση της πληρωμής μερισμάτων.

 

Ενότητα 7: Συντελεστές Ευαισθησίας (Greeks).

 • Ορισμοί.
 • Ιδιότητες των Συντελεστών Ευαισθησίας.
 • Χρήση των Συντελεστών Ευαισθησίας.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Θα διανεμηθεί το ακόλουθο Ελληνικό Σύγγραμμα:

Ν. Θ. Μυλωνάς (2005). Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός.

Παράλληλα κρίνεται χρήσιμο οι φοιτητές να συμβουλευτούν και την ακόλουθη ξένη βιβλιογραφία:

Hull, J. (2008). Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall, 7th Edition.

Rubinstein M. (1999). Derivatives: A PowerPlus Picture Book. Volume 1: Futures, Options and Dynamic Strategies (δείτε επίσης την προσωπική ιστοσελίδα του Μ. Rubinstein).

Για μεγαλύτερη εξειδίκευση σε συγκεκριμένα θέματα συνιστώνται τα παρακάτω:

Επεξήγηση εννοιών Στοχαστικού Λογισμού σε σχέση με την αποτίμηση παραγώγων:

Neftci, S. (2000). An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, 2nd Edition, Academic Press.

Επεξήγηση Στρατηγικών και Ιδιοτήτων των Συντελεστών Ευαισθησίας:

Connolly, K. (1997). Buying and Selling Volatility, Wiley Editions.

Natenberg, S. (1994). Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques, Irwin Professional Publishing.

Επιστημονικά Άρθρα:

Black, F., and Scholes, M. (1973). “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy 81, pp. 637-654.

Cox, J., Ross, S., and Rubinstein, M. (1979). “Option Pricing: A Simplified Approach”, Journal of Financial Economics, 7, pp. 229-264.

Figlewski, Stephen (1997). Forecasting Volatility, Financial Markets, Institutions & Instruments 6, New York University Salomon Center.