Πρόγραμμα Σπουδών – Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

06-04-09 web.xrh 0 comment

Πρόγραμμα Σπουδών


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη περιλαμβάνει οχτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. Τα μαθήματα αυτά είναι:


 1. Ποσοτικές Μέθοδοι (Α’ Εξάμηνο)
 2. Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι (Α’ Εξάμηνο)
 3. Χρηματοοικονομική Λογιστική (Α’ Εξάμηνο)
 4. Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων (Α’ Εξάμηνο)
 5. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία (Β’ Εξάμηνο)
 6. Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Β’ Εξάμηνο)
 7. Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ (Β’ Εξάμηνο)
 8. Παράγωγα Αξιόγραφα (Β’ Εξάμηνο)
 9. Επιλογή 1 (*) (Γ’ Εξάμηνο)
 10. Επιλογή 2 (*) (Γ’ Εξάμηνο)
 11. Επιλογή 3 (*) (Γ’ Εξάμηνο)
 12. Επιλογή 4 (*) (Γ’ Εξάμηνο)

(*)Μαθήματα Επιλογής

 1. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
 2. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 3. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
 4. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
 5. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 6. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 7. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 8. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
 9. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
 10. Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής
 11. Ειδικά Θέματα Λογιστικής
 12. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
 13. Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
 14. Τραπεζικό Μάρκετινγκ
 15. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 16. Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
 17. Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
 18. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης
 19. Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
 20. Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
 21. Εφαρμογές Παραγώγων
 22. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής

ώρες γραφείου καθηγητών