Παρουσίαση Μαθημάτων Επιλογής – ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

08-05-09 web.xrh 0 comment

Παρουσίαση Μαθημάτων

Μαθήματα Επιλογής


bulletΘεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Η διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος δημιουργεί για τα στελέχη του χώρου αντιστοίχως αυξημένες απαιτήσεις γνώσεων που διατρέχουν περισσότερους του ενός επιστημονικούς κλάδους (πχ, χρηματοοικονομική, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, νομική). Στόχος του προτεινόμενου μαθήματος είναι η ανάλυση μια σειράς επίκαιρων ζητημάτων του χρηματοοικονομικού δικαίου προκειμένου να αποκτήσουν οι φοιτητές μια εικόνα του θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν μελλοντικά και να συμπληρωθεί κατ’ αυτό τον τρόπο το μωσαϊκό των απαραίτητων γνώσεων που θα πρέπει να έχουν αφομοιώσει.

bulletΔιαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις

Σκοπός των διαλέξεων αυτών είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει διεξοδικά τις πιο σημαντικές μορφές ατομικών και συλλογικών επενδύσεων. Αρχικά περιγράφονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, των ομολόγων, των ομολογιών και των μετοχών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται θεωρητικά η προσέγγιση κατασκευής χρηματιστηριακών δεικτών και αναλύονται οι κυριότεροι εγχώριοι και διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες. Το παρελθόν , οι τρέχουσες εξελίξεις, οι προοπτικές και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Χρηματιστηριακή Αγορά των Αθηνών αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα των διαλέξεων. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης και επιλογής μετοχικών τίτλων: την θεμελιώδη και την τεχνική ανάλυση. Ένα τμήμα των διαλέξεων αφορά την περιγραφή των συλλογικών επενδύσεων (Αμοιβαία Κεφάλαια και Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) και το θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο που τις διέπει.

bulletΣυγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. Το μάθημα επιχειρεί να δώσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των Σ&Ε εξετάζοντας θέματα αποδοτικότητας, επιχειρησιακής στρατηγικής, τακτικών αγοραστριών εταιριών και υποψηφίων προς εξαγορά επιχειρήσεων, εταιρικής διακυβέρνησης, αποτίμησης επιχειρήσεων, αραίωσης κερδών στην περίπτωση της ανταλλαγής μετοχών, καθώς και διάφορα άλλα θέματα λογιστικής και [1]νομικής φύσεως που σχετίζονται με Σ&Ε. Κύριος σκοπός του μαθήματος, είναι η κατανόηση από τους φοιτητές, των βασικών εννοιών των Σ&Ε, των ευρημάτων των διαφόρων εμπειρικών μελετών σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες των Σ&Ε και των βασικών διαδικασιών που ακολουθούνται στην δραστηριότητα αυτή των επιχειρήσεων.

bulletΧρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια εικόνα για την λειτουργία των αγορών ακινήτων. Το μάθημα αναμένεται να βοηθήσει τους φοιτητές εκείνους που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στην εγχώρια ή στην παγκόσμια αγορά ακινήτων σε ιδιωτικό ή δημόσιο επίπεδο. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τους μηχανισμούς εκείνους που συνδέουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και την αγορά των ακινήτων. Το υλικό που θα αναπτυχθεί θα παρουσιάσει την επίδραση των οικονομικών κύκλων, τις δημογραφικές τάσεις καθώς και την συμπεριφορά των δημοσιονομικών αρχών στην προσπάθειά τους να επηρεάσουν την συμπεριφορά και την πορεία της αγοράς ακινήτων. Επιπλέον, το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που συνδέουν την λειτουργία της αγοράς ακινήτων και την ανάλυση επενδύσεων και χαρτοφυλακίου. Τέλος, θα δώσει στους φοιτητές τις έννοιες και τα απαραίτητα όργανα εκείνα που χρειάζονται ώστε να είναι ικανοί να αναλύσουν αποφάσεις χρηματοδότησης σχετικά με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των αγορών ακινήτων.

bulletΕπιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές, βασικών τρόπων στρατηγικής σκέψης και μεθόδων στρατηγικής ανάλυσης που απαιτούν οι σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές θεωρίες και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, στο πεδίο της επιχειρησιακής στρατηγικής και εξετάζει, με τη χρήση και πραγματικών περιπτώσεων από το χώρο των επιχειρήσεων, τα διάφορα είδη στρατηγικών, τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικών μονάδων (Ανταγωνιστικές Στρατηγικές), όσο και σε εταιρικό επίπεδο (Εταιρικές Στρατηγικές).

bulletΑγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των βασικών αρχών που διέπουν τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης των επενδυτικών κινδύνων που εμπεριέχονται στο υπάρχον διεθνοποιημένο περιβάλλον.

bulletΕφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

bulletΑνάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

bulletΔιεθνείς Χρηματοδοτήσεις

bulletΕιδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής

bulletΕιδικά Θέματα Λογιστικής

bulletΕιδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας

bulletΕιδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή των αριθμητικών μεθόδων που βρίσκουν ευρεία χρήση από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στα χρηματοοικονομικά. Σκοπός του μαθήματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της χρηματοοικονομικής θεωρίας και της υπολογιστικής πρακτικής στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Matlab που αποτελεί ένα ισχυρό υπολογιστικό περιβάλλον για χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

bulletΤραπεζικό Μάρκετινγκ

bulletΔιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

bulletΤιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων

bulletΧρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας

bulletΕισαγωγή στη Μεθοδολογία  της Οικονομικής Επιστήμης

bulletΚεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός

bulletΑξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων

bulletΕφαρμογές Παραγώγων

bulletΕιδικά Θέματα Τραπεζικής

Η περιγραφή της ύλης των μαθημάτων επιλογής είναι ενδεικτική

ώρες γραφείου καθηγητών