Διδακτορικό Πρόγραμμα – Αιτήσεις

07-07-09 web.xrh 0 comment

Υποβολή Αιτήσεων Διδακτορικού Προγράμματος

—  καθόλη τη διάρκεια του έτους  —

Οι αιτήσεις εξετάζονται από πενταμελή επιτροπή καθηγητών η οποία αποφασίζει κατά περίπτωση για την κλήση σε συνέντευξη των υποψηφίων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 •     Αίτηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού, καθώς και περιγραφή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων του υποψηφίου

•     Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

•     Πρώτο πτυχίο (BSc) σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα

•     Μεταπτυχιακό δίπλωμα τύπου Μάστερ (MBA, MSc, DEA ή ισοδύναμο) σε συναφές αντικείμενο από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα

•     Αναλυτικές βαθμολογίες

•     Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας

•     Κατάθεση αναλυτικής ερευνητικής πρότασης (μη δεσμευτικής) στην Αγγλική γλώσσα, στην οποία θα περιλαμβάνεται αναφορά σε σχετική βιβλιογραφία.

•     Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, μέλη ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών ιδρυμάτων ή από επιστήμονες που στο παρελθόν κατείχαν αντίστοιχες θέσεις, σε φάκελο κλειστό από τους συστήνοντες. Τουλάχιστον η μία συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται από διδάσκοντα στο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολούθησε ο υποψήφιος.

•     Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Special Position PhD image