Σκιαδόπουλος – Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνων

19-09-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Σκιαδόπουλος Γεώργιος

Μάθημα: Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνων


 

Προπτυχιακό 8ου Εξαμήνου
Επιλογής

 

 

 

 

  1. Διαχείριση Επιτοκιακού Κινδύνου.
  2. Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) και Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς.
  3. Χαρτοφυλάκια Δικαιωμάτων Προαίρεσης και Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς (Greeks).
  4. Κίνδυνος Αγοράς και Αξία σε Κίνδυνο (Value-at-Risk).
  5. Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου.