Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

02-02-12 web.xrh 0 comment

Λέκτορας Μπότσαρη Αντωνία

Μάθημα: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων


Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αποτίμηση επιχειρήσεων και τη λήψη ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων μέσα από τη χρήση και κριτική αξιολόγηση των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παρουσιάζονται οι βασικές οικονομικές καταστάσεις και αναλύεται η συμβολή της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στην αποτελεσματική κατανομή πόρων και την εύρυθμη λειτουργία των κεφαλαιαγορών. Παρουσιάζονται και αναλύονται επίσης τα κυριότερα εργαλεία και τεχνικές της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Εξετάζονται μέθοδοι αξιολόγησης της αποδοτικότητας, της ρευστότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων, μέσω, μεταξύ άλλων, της αξιοποίησης αριθμοδεικτών και της ανάλυσης ταμειακών ροών. Αναλύονται παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο πλαίσιο της “δημιουργικής λογιστικής”. Εξετάζεται τέλος η αλληλεπίδραση λογιστικών και χρηματιστηριακών πληροφοριών με στόχο τη διαμόρφωση προβλέψεων και την αποτίμηση επιχειρήσεων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Palepu K., Healy, P., Bernard, V., and Peek, E. (2007), “Business Analysis and Valuation: Using financial statements – Text and Cases, IFRS edition”, Thomson South-Western.
  • Penman, S. (2007), “Financial Statement Analysis and Security Valuation”, 3rd edition, McGraw-Hill.