ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Και Τραπεζική»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)

MSc – Apply Now

Εφαλτήριο για σταδιοδρομία σε:
Τράπεζες, επενδυτικούς οργανισμούς, ελεγκτικές – λογιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, υπουργεία, εποπτικές αρχές και άλλους οργανισμούς του δημοσίου τομέα, και παραγωγικές επιχειρήσεις

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων, Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Υποβολή Αιτήσεων: έως 17 Μαΐου 2021

Έναρξη: Οκτώβριος 2021

 

Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»), Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Πλήρους φοίτησης)

Ειδίκευση: «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» («Finance and Investments»)Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Μερικής φοίτησης)

 

 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – 2021/22

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»