ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

Το Τμήμα έχει ως στόχο την οικονομική υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών δράσεων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας στο πλαίσιο των αντικειμένων που αφορούν τον ευρύτερο χώρο των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει το Τμήμα.  Πιο  συγκεκριμένα, κάθε μέλος ΔΕΠ και υποψήφιος διδάκτορας ή μεταδιδάκτορας του Τμήματος, όπως επίσης και κάθε φοιτητής (προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός) του Τμήματος που συμμετέχει σε ερευνητική ομάδα και αναφέρεται στην εργασία ως μέλος του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχει δικαίωμα συμμετοχής στις παρακάτω ερευνητικές δράσεις:

 

Α) Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού που κρίνεται ουσιαστικός και αναγκαίος για την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος.

Β) Προμήθεια βάσεων δεδομένων που κρίνονται ουσιαστικές και αναγκαίες για την παραγωγή υψηλής ποιότητας του ερευνητικού έργου.

Γ) Υποστήριξη ερευνητών για την συμμετοχή τους σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά συνέδρια, όπου μέσω της απόκτησης καινούργιων γνώσεων μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Δ) Υποστήριξη ερευνητών στη δημοσίευση των ερευνητικών τους εργασιών με την χρηματοδότηση του κόστους δημοσιεύσεων (publication fees).

Ε) Κάλυψη εξόδων ακαδημαϊκών σεμιναρίων (με κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής) από υψηλού κύρους μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του εξωτερικού.

Ζ) Χρηματοδότηση νέας έρευνας με στόχο τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών δημοσιεύσιμων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά.

 

Το συγκεκριμένο μέγεθος της οικονομικής ενίσχυσης ερευνητικών δράσεων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες αποφασίζεται κατά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.  Επίσης, προτάσεις για ενίσχυση της έρευνας που δεν προβλέπονται ρητά στο παρόν κείμενο μπορούν να υλοποιηθούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα γίνεται από  επιτροπή αξιολόγησης που θα συστήνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.