ΠΜΣ – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο ΝΕΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

12-02-08 web.xrh 0 comment


Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο ΝΕΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στη:

Για την αξιολόγηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη. Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων – περιορισμένες θέσεις.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 17 Μαρτίου 2008 έως 22 Απριλίου 2008 και από 5 Μαΐου έως και 14 Μαΐου 2008.

.

Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

08.30 – 16.00 → τηλ.: 210 414 2184, 210 414 2093, 210 414 2226 γραφείο 109

14.30 – 20.00 → τηλ.: 210 4142153 γραφείο 328

Fax: 210 4142331, 210 4142341

 

Α) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (M. Sc. in “Financial Analysis” for Executives)

 

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ., οι οποίοι είναι εργαζόμενοι. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 16 μηνών και τα μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο του 2008.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 17 Μαρτίου 2008 έως 22 Απριλίου 2008 και από 5 Μαΐου 2008 έως και 14 Μαΐου 2008 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση του Τμήματος
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (Πρωτότυπες ή επικυρωμένα αντίγραφα)
 4. Επικυρωμένο αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 5. Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων η μία να είναι από εργοδότη, πρωτότυπες ή επικυρωμένα αντίγραφα)
 6. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο)
 7. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 8. Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για υποψηφίους που έχουν σπουδάσει σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο)
 9. Προαιρετικά επικυρωμένο αντίγραφο του επίσημου αποτελέσματος του τεστ G.M.A.Τ.

Β) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ» (M. Sc. in “Banking and Finance”)

 

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 16 μηνών και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2008.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις από 17 Μαρτίου 2008 έως 22 Απριλίου 2008 και από 5 Μαΐου 2008 έως και 14 Μαΐου 2008. Συνημμένα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 1,2,3. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν το συντομότερο δυνατόν.
 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση του Τμήματος
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο του επίσημου αποτελέσματος του τεστ G.M.A.T.
 5. Επικυρωμένο αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 6. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές (Πρωτότυπες ή επικυρωμένα αντίγραφα)
 7. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 8. Επικυρωμένο αντίγραφο αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για υποψηφίους που έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής

 

 

Για την αξιολόγηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη.
.
.
.

Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

08.30 – 16.00 → τηλ.: 210 414 2184, 210 414 2093, 210 414 2226 γραφείο 109

14.30 – 20.00 → τηλ.: 210 4142153 γραφείο 328

Fax: 210 4142331, 210 4142341