ΠΜΣ — 2ος κύκλος Υποβολής Αιτήσεων

20-05-08 web.xrh 0 comment

2ος κύκλος Υποβολής Αιτήσεων


Προσκαλούμε υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων (2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική» (M. Sc.)

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από 15 Ιουνίου 2008 έως 15 Ιουλίου 2008.

2ος κύκλος Υποβολής Αιτήσεων 15/6 έως 15/7/2008


.

Προσκαλούμε υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων (2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ» (M. Sc.)

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από 15 Ιουνίου 2008 έως 15 Ιουλίου 2008.

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων τμημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 16 μηνών και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2008.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν με βάση:

 1. το βαθμό πτυχίου,
 2. το βαθμό της εξέτασης GMAT,
 3. τις συστατικές επιστολές, και
 4. την συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Συνημμένα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 1,2,3. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν το συντομότερο δυνατόν.

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση του Τμήματος
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο του επίσημου αποτελέσματος του τεστ GMAT
 5. Επικυρωμένο αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 6. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές (Πρωτότυπες ή επικυρωμένα αντίγραφα)
 7. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 8. Επικυρωμένο αντίγραφο αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακά φυλλάδια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην:

Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες : 13:00 – 16:00 (1ος όρ. Γραφείο 109), 16:00 – 19:00 (3ος Όρ. Γραφείο 328)

τηλ.: 210 414 2184, 210 414 2093, 210 414 2226, 210 414 2153

Fax: 210 4142331