Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων, ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

29-04-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Από τη γραμματεία δόθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης του  Μαθήματος “Εφαρμογές Παράγωγων Αξιογράφων”.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, παρακαλώ κατεβάστε το σχετικό αρχείο που ακολουθεί.