Μαθήματα – Προπτυχιακό 2010 – 2011

16-07-09 web.xrh 0 comment

Μαθήματα Επιλογής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 


 

 

Μαθήματα Επιλογής (Χειμερινών Εξαμήνων) Μαθήματα Επιλογής (Εαρινών Εξαμήνων)

Φορολογικό Δίκαιο
Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής I
Στοχαστικός Λογισμός

Χρηματοοικονομική Πολιτική & Στρατηγική
Οικονομική της Πληροφορίας
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Επενδυτική Ψυχολογία
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι

Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομικήκαι Τραπεζική Διοικητική
Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Δομή, Θεσμικό Πλαίσιο, Ανταγωνισμός
Οργανωτική Θεωρία
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ
Αποτίμηση Αξιογράφων
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών