Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων, 10-16/9/2009 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

03-09-09 web.xrh 0 comment

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 


Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης στις 13.7.2009 προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων (2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη:

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ» (M. Sc.)

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων τμημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 16 μηνών και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2009. Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν με βάση: 1. το βαθμό πτυχίου, 2. το βαθμό της εξέτασης GMAT, 3. τις συστατικές επιστολές, και 4. την συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.  Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται από 10 Σεπτεμβρίου 2009 έως 16 Σεπτεμβρίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο που ακολουθεί.