ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Κατάθεση Διπλωματικών Εργασιών

14-10-09 web.xrh 0 comment

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2008-2009)

 

Ανακοινώνεται στα Μέλη ΔΕΠ και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 32ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ότι η διαδικασία κατάθεσης και παρουσίασης των Ερευνητικών Εργασιών θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 

 

ù               Η παράδοση του τελικού κειμένου της Εργασίας στην Τριμελή Επιτροπή (3  αντίγραφα σε έντυπη μορφή) θα γίνει αυστηρά έως τις 28.2.2010. 

ù               Οι παρουσιάσεις των Εργασιών θα πραγματοποιηθούν από 1.3.2010 έως 12.3.2010.  Η παρουσίαση θα γίνει σε Power Point.

 

 

Μετά την παρουσίαση οι φοιτητές θα πρέπει:

1.        έως 20.3.2010 να παραδώσουν ένα αντίγραφο (τελικό κείμενο) της εργασίας τους σε ηλεκτρονική μορφή και ένα σε έντυπη μορφή στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές οφείλουν να παραδώσουν ένα αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας τους, βιβλιοδετημένη κατά προτίμηση με σκληρό εξώφυλλο (ώστε να αποφεύγεται η σύντομη φθορά τους, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα σε όσες εργασίες είχαν δεθεί με τη μορφή της θερμοκόλλησης) και της ηλεκτρονικής μορφής σε δισκέτα ή σε cd.   Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε PDF μορφή χωρίς περιορισμούς, ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα αλλοίωσης της διπλωματικής εργασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη βιβλιοθήκη θα δοθεί μια βεβαίωση κατάθεσης της εργασίας την οποία οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

 

2.        να δηλώσουν το σωστό θέμα της διπλωματικής τους εργασίας (σε περίπτωση που έγινε αλλαγή μετά τη δήλωσή της) στην ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Μ.Π.Σ. προκειμένου να γίνει το πρακτικό της εργασίας.

 

 

3.        Τα ανωτέρα είναι σημαντικά να γίνουν προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ορκωμοσίας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει επίπτωση στη διαδικασία της.