ΠΜΣ για Στελέχη: καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης πτυχίου: 30/6/2012

18-05-12 web.xrh 0 comment

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ: 30/6/2012