ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Δήλωση Διπλωματικών Εργασιών

04-04-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» του Τμήματος ότι πρέπει να δηλώσουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ το θέμα με τον επιβλέποντα καθηγητή για την Διπλωματικής τους Εργασία από τη Τετάρτη 10.4.2013 έως το Σάββατο 13.4.2013. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έρθουν πρώτα σε επαφή με τους καθηγητές για να επιλέξουν το θέμα και μετά να το δηλώσουν, δηλώσεις προγενέστερα του αναφερόμενου διαστήματος δεν γίνονται δεκτές.