ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

29-02-16 web.xrh 0 comment

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»


 

 

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)

Υποβολή Αιτήσεων: 1 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2016

παράταση υποβολής αιτήσεων: έως και 17/6/2016 image

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2016. Διάρκεια: 3 εξάμηνα

 

Και στις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Επιδιώκεται να υπάρχει στις τάξεις ποικιλία γνωστικών αντικειμένων και εργασιακών εμπειριών.

 

Κατεύθυνση:

«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»
(«Banking and Financ
ial Management»)

Κατεύθυνση:

«Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη
Financial Analysis» for Executives)

 

 

 


 

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (ηλεκτρονικά)

 

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 

  1. 2 Φωτογραφίες

 

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

  1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών (μέχρι την εξεταστική του Σεπτεμβρίου)

 

  1. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

 

  1. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επικυρωμένο από δικηγόρο

 

  1. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές, σε φάκελο κλειστό από τους συστήνοντες

 

  1. Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 

 1. Επίσημο αποτέλεσμα του τεστ GMAT (προαιρετικό)
  1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (ηλεκτρονικά)

 

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 

  1. 2 Φωτογραφίες

 

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

  1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου

 

  1. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

 

  1. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επικυρωμένο από δικηγόρο

 

  1. Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι από εργοδότη),
   σε φάκελο κλειστό από τους συστήνοντες

 

  1. Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 

  1. Επίσημο αποτέλεσμα του τεστ GMAT (προαιρετικό

 

 1. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
 


 

 

Κριτήρια αξιολόγησης (και για τις δύο κατευθύνσεις)

α) Γενικός βαθμός πτυχίου (60%)

β) Συνέντευξη (40%)

Συνεκτιμώνται: GMAT, τμήμα προέλευσης, εύρος και είδος εργασιακής εμπειρίας, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, (τυχόν) ερευνητικές εργασίες, διατριβές και δημοσιεύσεις

 

Τα αποτελέσματα TOEFL [Code: 4142] και GMAT [Code: Z5C-QH-32] πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στο Τμήμα [University of Piraeus, Department of Banking & Financial Management], μετά από αίτημα του υποψηφίου στον φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

Πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών:

Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, (3ος όροφος, γραφείο 328, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ)

τηλ.: (210) 414 2153, (210) 414 2323, fax: (210) 414 2341, email: bankfin@unipi.gr

 

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://bankfin.unipi.gr

 

 

Για την αξιολόγηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη

 

 

 

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική: δείτε τι δήλωσε ο απόφοιτος κος Γιώργος Σακκάς

Το Τμήμα προσφέρει ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές